compensatie

Toont alle 6 resultaten

Compensatie tijdens faillissement

P. van Schilfgaarde

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. Van Schilfgaarde schrijft over zijn scriptie over compensatie in faillissement en de beoordeling door Cleveringa die later in Ars Aequi als artikel is verschenen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010728

De curator als stakeholder

Over financiële belangen van curatoren bij de aanpak van onregelmatigheden

J.M.W. Pool

Sinds de inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator is er veel te doen over de fraudesignalerende rol van de curator. Critici zijn van mening dat deze rol niet in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers en dat curatoren om die reden niet altijd bereid zijn om onregelmatigheden aan te pakken. Een andere en misschien wel belangrijkere reden, is dat de aanpak van onregelmatigheden strijdig kan zijn met het financiële belang van de curator. Zijn salaris wordt immers betaald uit de boedel en als de boedel onvoldoende middelen bevat, krijgt de curator geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. In deze bijdrage, die is gebaseerd op mijn promotieonderzoek, ga ik in op de rol die financiële belangen van curatoren in de praktijk spelen bij de aanpak van onregelmatigheden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2023
AA20230230

De fiscale behandeling van uitkeringen uit een weerstandskas

P. Ruys

Wanneer werknemers staken, ontvangen zij geen loon. Ze krijgen daarvoor van vakbondswege een compensatie. In een recente uitspraak heeft het gerechtshof te Leeuwarden bepaald, dat over die uitkeringen geen loonbelasting mag worden geheven. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische merites van deze uitspraak, en wordt tevens betoogd dat over zulke uitkeringen eigenlijk in het geheel geen belasting zou moeten worden geheven. Daarnaast worden enige fiscale rechtsfiguren uitgelegd. Verder wordt ingegaan op de civielrechtelijke aspecten met betrekking tot de terugvordering van ten onrechte geheven belasting en de vergoeding van geleden schade, zoals proceskosten.

Verdieping | Studentartikel
september 1993
AA19930600

De juridisering van de afwikkeling van de toeslagenaffaire

A.T. Marseille

Rb. Overijssel 25 april 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1459, JB 2023/141, NLF 2023/1170, m.nt. E.J.M. Roosendaal Rb. Rotterdam 26 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3475, NLF 2023/1169, m.nt. E.J.M. Roosendaal

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2023
AA20230663

De publiekrechtelijke titel voor schadevergoedingsbesluiten

K. van de Ven

Naast het (klassieke) schadevergoedingsrecht bestaat er het administratieve schadevergoedingsrecht. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is een van de administratieve rechters die zich met schadevergoedingen bezighoudt. Voor de ontvankelijkheid bij de Afdeling is onder meer beslissend of er sprake is van een beschikking in de zin van de Wet Arob. In dit artikel wordt deze ontvankelijkheid nader bekeken voor een bepaald type besluiten, de zelfstandige compensatiebeslissing.

Verdieping | Studentartikel
januari 1990
AA19900011

Het recht op compensatie bij langdurige vertraging nader verduidelijkt

R. van der Hulle

Post thumbnail Sinds het Sturgeon-arrest hebben niet alleen passagiers van geannuleerde vluchten, maar ook passagiers van vertraagde vluchten recht op compensatie. Het arrest heeft geleid tot veel protest bij luchtvaartmaatschappijen, die onder andere door een beroep te doen op onduidelijkheden in de toepasselijke Verordening (EG) nr. 261/2004 onder hun verplichtingen uit proberen te komen. In het begin dit jaar gewezen Folkerts-arrest zijn deze onduidelijkheden aan de kaak gesteld.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2013
AA20130727

Toont alle 6 resultaten