Toont alle 8 resultaten

De Wet samenhangende besluiten Awb

T.C. Borman

Deze wet, die afdeling 3.5 toevoegt aan de Awb, regelt de stroomlijning van besluiten die nodig zijn om één activiteit te ontplooien. De regeling heeft (mede) als doel de administratieve last van de burger te verlichten. In de afdeling is een onderdeel opgenomen dat de informatieverschaffing bij samenhangende en -lopende besluiten regelt en een facultatieve coördinatieregeling. In de wet worden deze regelingen nader besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2008
AA20080747

Nawoord op bovenstaande reactie

I. Meijer, J. Postma

Kort nawoord bij een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de horizontale werking van grondrechten.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1994
AA19940017

Onafhankelijkheid én verantwoordelijkheid

J.M. Barendrecht

Column waarin Barendrecht ingaat op de door hem gewenste nieuwe vormgeving en verantwoordelijkheden van de rechterlijke macht daar waar het de civiele rechtspleging betreft. Hij gaat in op het griffierecht, het procesrecht dat door de rechterlijke macht geregeld wordt en de verantwoordelijkheid en toezicht op de rechterlijke macht door een organisatie van niet-juristen.

Opinie | Column
december 2009
AA20090817

Publieke dialoog: onmisbaar en onvervangbaar voor cultureel erfgoed

M.A. Beernink

Post thumbnail Rondom de bescherming van belangrijke roerende cultuurgoederen bestaan fundamentele vragen die de spanning weergeven tussen het private belang van de particuliere eigenaar van een cultuurgoed en het publieke belang van het behoud ervan. De besluitvorming in de waarderingsprocedure van beschermde cultuurgoederen dient een sterke democratische waarborg van onafhankelijkheid, transparantie en objectiviteit in zich te dragen. In dit artikel wordt toepassing van een theorie van dialogische democratie als kader uitgewerkt voor dit proces, waarbij hybride fora als instrument dienen voor het bereiken van een breed gedragen democratisch besluit. Gebruik van dit kader zou kunnen bijdragen aan een sterkere rechtvaardiging op de inbreuk op het eigendomsrecht.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230546

Reactie op: Een on(t)roerende zaak

E.G.M. van Ooijen

Korte reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de horizontale werking van grondrechten.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1994
AA19940016

Tijdens de zitting ervaren procedurele rechtvaardigheid beïnvloedt het vertrouwen in rechters

J.E. Hulst

Voor haar proefschriftonderzoek deed Liesbeth Hulst onder meer experimenten onder justitiabelen in de rechtbank. Ze onderzocht het belang van ‘ervaren procedurele rechtvaardigheid’ in rechtszittingen. Dit is de subjectieve indruk die justitiabelen zich vormen van hoe eerlijk en rechtvaardig zij zich door de rechter tijdens hun zitting behandeld voelen. De uitkomsten bewijzen dat sprake is van een oorzakelijke invloed van tijdens de zitting ervaren procedurele rechtvaardigheid op het vertrouwen in rechters (en op het aan rechters toegekende gezag). Ten slotte geeft het onderzoek inzicht in wanneer een zitting door justitiabelen als procedureel rechtvaardig wordt ervaren. Ervaren procedurele rechtvaardigheid is iets anders dan wat juristen onder een eerlijk proces verstaan. Er is dus naast het klassieke juridisch-inhoudelijke werk van rechters nog iets anders wat hun maatschappelijke effectiviteit bepaalt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2019
AA20190410

Uitlokking door burgers en de (on)bruikbaarheid van het daardoor verkregen bewijsmateriaal

Wat is de staat van de rechtsstaat?

De meerwaarde van empirisch-juridisch onderzoek

M.L.M. Hertogh

Post thumbnail Discussies over de rechtsstaat worden meestal gevoerd op basis van een juridisch rechtsstaatbegrip, maar welke rol spelen de beginselen van de rechtsstaat in de dagelijkse praktijk? Marc Hertogh gaat daarop in in deze amuse.

Opinie | Amuse
september 2019
AA20190630

Toont alle 8 resultaten