Toont alle 10 resultaten

BAMA, toga en civiel effect

A. Gerritsen-Bosselaar

De universitaire juridische opleiding met meesterstitel geeft niet onvoorwaardelijk toegang tot de advocatuur. Wie definitief wil worden ingeschreven als advocaat moet na de universitaire opleiding de beroepsopleiding advocatuur afronden. De beroepsopleiding heeft daarmee feitelijk het civiel effect van de universitaire studie overgenomen. In het onderstaande artikel bespreek ik de ontwikkelingen die zich de laatste decennia hebben voorgedaan met betrekking tot de beroepsvereisten en de opleidingen voor aankomend en beginnend advocaten, en onderzoek ik of de invoering van het bachelor-masterstelsel kansen biedt voor een samenwerking tussen de universiteiten en de advocatuur, die ertoe kan leiden dat het civiel effect weer terugkomt bij de universiteiten.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2002
AA20020690

Beroepsopleiding advocaten

A. Kors

Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet zijn pas beginnende advocaten sinds die datum verplicht een door de Nederlandse orde van advocaten verzorgde beroepsopleiding te volgen. Deze beroepsopleiding wordt afgesloten met een examen. Wie voor dat examen slaagt, mag advocaat blijven; wie het examen uiteindelijk niet haalt, mag niet langer het beroep van advocaat uitoefenen. Hieronder volgt een bespreking van de verschillende onderdelen van de nieuwe wet en van die onderwerpen die tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot de onderhavige wet, de aandacht kregen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1989
AA19890772

Civiel effect ter discussie?

A.M. Hol

Post thumbnail

Is het nog van deze tijd om de toegang tot de togaberoepen afhankelijk te maken van de strikte voorwaarden die volgens het huidige Convenant civiel effect gelden voor het verkrijgen van dit civiel effect? Moeten advocatuur, notariaat en rechtspraak niet net zo goed openstaan voor mensen met een andere dan juridische vooropleiding? In deze bijdrage wordt getracht op deze principiële vragen een antwoord te geven.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2018
AA20180548

De beroepsopleiding notariaat

W.G. Huijgen, W.M. Kleijn

De afgelopen jaren is men in Nederland bezig een aantal post academische vormen van juridisch onderwijs op te zetten, bijvoorbeeld de opleiding aan de Grotius academie te Amsterdam. In september 1987 ging de beroepsopleiding notariaat van start. Deze is bedoeld als ondersteuning van de stageperiode van drie jaar voor jonge kandidaat-notarissen. Hierna zal worden uiteengezet waarom deze beroepsopleiding is opgezet en wat zij behelst.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 1988
AA19880756

De juridische opleiding in een internationale context

J.S. Kortmann, M. Thöenes

Artikel over de toekomst van de rechtenstudie waarbij er ook gekeken wordt naar buitenlandse opleidingen in de rechtsgeleerdheid zoals Engeland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer selectie, internationalisering en de invulling van de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 1995
AA19950775

De Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten: een goed begin, maar half werk

Y.E.M. Cremers, L.G.L. Hartman-Ohnesorge

Steeds minder jonge meesters kiezen voor een baan in de sociale advocatuur. Niet alleen is de forfaitair vastgestelde vergoeding die sociaal advocaten ontvangen op zichzelf genomen laag, maar ook dienen zij vaak zelf de kosten van hun beroepsopleiding te dragen. Hoewel de per 1 december 2020 in werking getreden Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten aan dit laatste punt enigszins tegemoet komt, blijft structurele verbetering voor de sociale advocatuur uit.

Opinie | Redactioneel
september 2021
AA20210787

Nawoord op bovenstaande reaktie

W.G. Huijgen, W.M. Kleijn

Kort nawoord op een reactie over de notariële beroepsopleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890131

Reaktie op: De beroepsopleiding notariaat

G. van der Burght

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over de beroepsopleiding in het notariaat. Er wordt ingegaan op de geschiedenis en inhoud van de universitaire notariële opleiding. Ook wordt er ingegaan op de kwaliteit en de klachten uit de notariële praktijk. Daarnaast wordt er nog ingegaan op de notariële beroepsopleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890129

Reaktie: de universiteit als beroepsopleiding (inclusief nawoord)

D.W. Bruil

Reactie van mr. D.W. Bruil op het artikel 'de beroepsopleiding notariaat'. Bruil betoogt dat het aanleren van verdergaande praktische vaardigheden in de opleiding niet als zodanig tot onderwijsdoel verheven dient te worden. Daarentegen dient meer nadruk te liggen op theoretische, verdiepende vakken, waarmee de student zich het juridisch denken eigen kan maken. Met een nawoord van Fernhout, Otto, Span en Van Rijthoven.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 1988
AA19880759

Stages door illegale jongeren: een doorbraak?

G.G. Lodder

Post thumbnail Al jarenlang wordt door verschillende partijen geijverd voor het opheffen van het verbod om kinderen zonder rechtmatig verblijf (zgn. ‘illegale kinderen’)in het kader van hun opleiding stage te laten lopen. Eerdere toezeggingen van bewindslieden om stages ook voor deze jongeren mogelijk te maken zijn door de regering weer ingetrokken. Toch zijn er wel enkele hoopvolle ontwikkelingen. Gerrie Lodder schetst het juridisch kader op grond waarvan wordt aangenomen dat het illegale kinderen wettelijk niet is toegestaan om stage te lopen en gaat daarna in op de oplossingen die zijn aangedragen om het stagelopen toch mogelijk te maken en de reactie van de regering hierop.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2013
AA20130022

Toont alle 10 resultaten