Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

‘Maimonides’

Vrijheid van versus recht op onderwijs?

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 22 januari 1988, nr. 13465, ECLI:NL:HR:1988:AD0151 (Maimonides Lyceum) Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot waarbij de vrijheid van onderwijs aan de orde komt. Daarbij is deze zaak tevens van belang voor het leerstuk van de horizontale werking van grondrechten. In deze zaak werd aangenomen dat het niet-toelaten van een leerling omdat deze niet in overeenstemming was met de richting van de school geen onrechtmatige daad oplevert. De Hoge Raad doet de zaak zelf af. In de bijbehorende noot wordt op de vrijheid van onderwijs en de daarbij behorende beperkingen verder in gegaan. Ook komt het leerstuk van horizontale werking van grondrechten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1988
AA19880391

Beperkte rechten op eigen goederen

R.J. ter Rele

Op 16 februari 2022 promoveerde Roderic ter Rele aan de Radboud Universiteit op het proefschrift ‘Beperkte rechten op eigen goederen’. In dit artikel vertelt hij over zijn promotie-onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2022
AA20220718

De rechtseconomische analyse van het verbintenissenrecht

C.E. du Perron

Het uitgangspunt van dit artikel is dat rechtseconomische analyse kan bijdragen aan een beter begrip van het recht. Doch de beperkingen van de rechtseconomische methode moeten goed in het oog worden gehouden. Dit geldt des te meer, nu rechtseconomen er soms van uitgaan dat met hun instrumenten en begrippen het recht geheel kan worden verklaard. In de normatieve rechtseconomische benadering moet het recht daarbij aan de uitkomsten van de analyse worden aangepast. In dit artikel wordt de rechtseconomische methode geschetst aan de hand van de driedeling van de bronnen van verbintenissen in overeenkomst (paragraaf 2), onrechtmatige daad (paragraaf 3) en rechtmatige daad (paragraaf 4). De nadruk ligt daarbij op het contractenrecht. In de aan dit rechtsgebied gewijde paragraaf 2 wordt na een algemene inleiding ingegaan op het beginsel van de partijautonomie en op het recht op wanprestatie. Vervolgens wordt in paragraaf 5 aandacht besteed aan de inzichten die rechtseconomische analyse kan bieden bij het vraagstuk van de derdenwerking van overeenkomsten. Paragraaf 6 bevat een slotbeschouwing.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900770

Een snelweg voor besluitvorming

F.C.M.A. Michiels

Post thumbnail In dit artikel wordt naar aanleiding van een wetsvoorstel dat wil regelen dat de besluitvorming rondom grote infrastructurele en bouwprojecten aanmerkelijk korter duren voor wat betreft de besluitvorming, ingegaan op het besluitvormingsproces. Daarbij komen de oorzaken van de trage besluitvorming aan de orde, de betrokken spelers, een overzicht van wetgeving ter oplossing van het probleem en wordt er een kort commentaar op de voorgestelde oplossingen gegeven.

Verdieping | Studentartikel
september 2009
AA20090531

Gebruikelijk loon

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 17 september 2004, nr. 38 378, ECLI:NL:HR:2004:AN8666 Het gebruikelijk loon van een werknemer die tevens een aanmerkelijk belang heeft in de werkgever, dient worden bepaald aan de hand van een vergelijking met het salaris van andere werknemers. Onder omstandigheden kan ook het nettoresultaat van de BV een rol spelen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2005
AA20050156

Het begrip ‘belang’ in de Nederlandse belastingwetgeving

A. Rozendal

Post thumbnail Aad Rozendal promoveerde op 24 september 2014 aan Tilburg University met het proefschrift Het begrip ‘belang’ in de Nederlandse belastingwetgeving. Promotors waren prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en prof.dr. J.A.G. van der Geld.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2015
AA20150338

Kan het OM in Cassatie voor de belangen van de beledigde partij opkomen?

D.H. de Jong

Hoge Raad 19 mei 1987, nr. 81282, NJ 1988, 316, ECLI:NL:HR:1987:AC9833 Arrest en annotatie behorende bij de rode draad 'slachtoffers van delicten'. In dit arrest staat de vraag centraal of het openbaar ministerie in het belang van de beledigde partij opkomen in cassatie. De Hoge Raad komt tot de uitspraak dat de P-G niet-ontvankelijk is aangezien deze geen partij is als beledigde partij. In de korte annotatie bij dit arrest komt deze problematiek verder aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juni 1989
AA19890593

Kanttekeningen bij het rapport van de Commissie-De Koning

R. Schreuder

Dit artikel beoogt de lezer beter in staat te stellen om de discussie over staatkundige vernieuwing te doorgronden. Geprobeerd wordt om duidelijk te maken hoe de drang tot machtsbehoud van politieke partijen en de daarmee samenhangende vooringenomenheid een rol spelen bij deze discussie. De analyse van de relatie tussen kiezer en gekozene die de Commissie-De Koning in het kader van deze discussie heeft gemaakt, dient hiervoor als vertrekpunt. Daarna wordt in dit artikel het nut van de relatie kiezer-gekozene als invalshoek bij het vraagstuk van staatkundige vernieuwing in twijfel getrokken. Tot slot wordt een voorstel gedaan om tot een duidelijker vernieuwingsdebat te komen.

Verdieping | Studentartikel
september 1993
AA19930609

december 2006

Katern 101: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

december 2000

Katern 77: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

Mensenrechtenactivisten in Centraal-Amerika en Mexico in het defensief

Groeiende zorg om straffeloosheid in Midden-Amerika

Amnesty International

In 1990 werd in Guatemala de antropologe Myrna Mack vermoord. Het onderzoek werd gekenmerkt door bedreigingen aan het adres van bijna iedereen die bij de zaak betrokken was; sommigen werden aangevallen of zelfs vermoord. Strafrechter Maria Eugenia Villasefior schreef een kritisch boek over de rechtsgang inzake de moord op Mack. Zij heeft als gevolg hiervan verscheidene doodsbedreigingen ontvangen en zag zich eenmaal zelfs gedwongen het land kortstondig te verlaten. Uiteindelijk is zij naar de provincie overgeplaatst waar zij slechts civiele zaken behandelt. De bedreigingen gaan overigens gewoon door.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1997
AA19970420

Rechtsvraag (228) Gemeenterecht

Hondepoep op de stoep

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Rechtsvraag op het gebied van het gemeenterecht waarbij aan de orde komt in hoeverre hogere overheden, zoals Gedeputeerde Staten en de Staat, en de rechter in kunnen grijpen in een kwestie die puur in een gemeente speelt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1993
AA19930834

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond