AOW

Toont alle 3 resultaten

Het overheidsbeleid ten aanzien van ouderen

J. Zwier

Hoewel in dit artikel het accent zal liggen op het ouderenbeleid, zoals dat is gevoerd door het huidige ministerie van WVC (1988) en het voormalige departement van CRM, blijven onderwerpen als inkomensbeleid en arbeidsmarktpositie niet onbesproken. Daarnaast besteed de auteur enige aandacht aan het beleid van de provincies en gemeenten, omdat vooral de laatste jaren door de voortgaande decentralisatie steeds meer onderdelen van het ouderenbeleid tot de verantwoordelijkheid van de lagere overheden zijn gaan behoren. Deze bijdrage is beperkt tot het beleid van na de oorlog, waarbij globaal de volgende periodes te onderscheiden zijn. De eerste 20 tot 25 jaar worden gekenmerkt door een beleid, dat vooral is gericht op de kwetsbaarsten onder de ouderen. Vanaf 1975 krijgt daarnaast de maatschappelijke integratie van ouderen veel aandacht. In de jaren tachtig tenslotte zien we dat de beheersbaarheid van de kosten steeds belangrijker wordt.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880633

Op hoeveel pensioen kunnen we straks nog rekenen?

K.P. Goudswaard

Post thumbnail In dit artikel schetst Kees Goudswaard (oud-voorzitter van de commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen) een beeld van de pensioenhervormingen die nu worden ingezet en analyseert de consequenties daarvan voor het pensioen dat mensen in de toekomst kunnen verwachten. Allereerst worden de achtergronden van de hervormingen geschetst. Vervolgens komen de belangrijkste veranderingen aan de orde, waarbij ook een analyse wordt gegeven van kritiekpunten en complicaties, waaronder met name het juridisch vraagstuk van de oude pensioenrechten. Kunnen die worden ingebracht in nieuwe contracten en zo ja, hoe? In de slotbeschouwing wordt een kort toekomstperspectief geschetst.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2011
AA20110905

Over oude en nieuwe pensioenproblemen

B. Wessels

In dit artikel gaat de auteur in op een voor ouderen belangrijke inkomstenbron: nl. de pensioenvoorziening. In het artikel bespreekt de auteur het stelsel van pensioenvoorzieningen in Nederland dat vrij talrijk is. Vervolgens komt het SER-advies van eind jaren tachtig aan de orde.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880709

Toont alle 3 resultaten