advisering

Toont alle 6 resultaten

Beslissen met onzekerheid

C.P.M van Houte

Juristen worden geacht gespecialiseerd te zijn in het nemen van moeilijke beslissingen. Veel van die be¬slissingen betreffen situaties met onzekerheid. Het is dan ook op zijn minst verbazingwekkend dat in de juridische opleiding niet of nauwelijks aandacht aan beslissen met onzekerheid wordt besteed.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1995
AA19950025

De januskop van de Raad van State

Enige bespiegelingen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van State naar aanleiding van wetsvoorstel 30585

V.V.R. van Bogaert

Post thumbnail In dit artikel wordt een wetsvoorstel van de regering besproken waarmee de regering beoogd om een sterkere scheiding aan te brengen tussen de twee hoofdtaken van de Raad van State, te weten bestuursrechtspraak en advisering bij wetgeving. Ondanks de wijzigingen is een gehele scheiding van de rechtspraak en de wetgevingsadvisering bij de Raad van State uitgesloten; dubbele benoemingen van staatsraden blijven mogelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek rondom de dubbele benoemingen en het wetsvoorstel.

Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090234

Exit Raad van State

E.H. Hondius

Tijdens een symposium ter ere van het twaalfde lustrum van dit blad, werd – aldus Ewoud Hondius in deze column – de Raad van State gefileerd en vakkundig afgeserveerd.

Opinie | Column
december 2011
AA20110870

Het vertrouwensverweer

In deze bijdrage bespreekt de auteur ter verdere illustratie van het vertrouwensverweer eerst twee situaties waarin een bestuurder zich zou kunnen beroepen op het vertrouwensverweer. Vervolgens kijk ik naar het recht van de Verenigde Staten, waar de met het vertrouwensverweer vergelijkbare reliance defense vanaf het begin van de vorige eeuw is uitgegroeid tot een omvangrijk leerstuk. Tot slot komt de auteur terug op de in de inleiding aangehaalde Bossche zaak en neemt de auteur de introductie van het vertrouwensverweer in Nederland in overweging.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2008
AA20080790

Procola-arrest

P.J. Boon, C.B.M. van Haaren-Dresens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 28 september 1995, ECLI:NL:XX:1995:AG0214, nr. 48/1993, 17/1994/474/ 555; Series A, 326. Ook bekend als Procola-arrest. Het enkele feit dat vier leden van de Raad van State van het Groothertogdom Luxemburg zowel adviserende als rechtsprekende bevoegdheden uitoefenden ten aanzien van dezelfde beslissingen, deed bij klager terecht twijfel ontstaan aan de onpartijdigheid van (het Comité du Contentieux van) de Raad van State als rechter. Strijd met artikel 6 EVRM wanneer advisering en rechtspraak met betrekking tot dezelfde regelgeving cumuleren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1996
AA19960120

Twee petten of wederzijdse bevruchting?

Raad van State als adviseur en rechter

B.H. van den Braak

Post thumbnail In 1976 kreeg de Raad van State, naast zijn adviserende taak, ook een rechtsprekende taak. De mogelijke dubbelfunctie van staatsraden daarbij leidde tot (inter)nationale kritiek, met name van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die kritiek werd enerzijds gepareerd door herziening van de wetgeving en anderzijds door een striktere personele scheiding. Onmogelijk is de dubbelfunctie echter niet. Een poging om dat te veranderen, strandde in 2016.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
december 2020
AA20201102

Toont alle 6 resultaten