Resultaat 73–84 van de 6216 resultaten wordt getoond

‘Met begrip en inzicht’

Over de bejegening van slachtoffers van sexueel misbruik

K. Bangma

Kees Bangma pleit in deze bijdrage voor een zorgvuldige wijze van omgaan met slachtoffers van sexueel misbruik meer moet inhouden dan een benadering gebaseerd op wetshandhaving alleen. Daarbij staan rol en optreden van de politie centraal. Onder meer de ministeriële circulaires over dit onderwerp, de bijzondere positie van het slachtoffer van sexueel misbruik en het gewenste uitgangspunt voor strafrechtstoepassing in deze zaken komen aan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan problemen tijdens het politieoptreden of zedenonderzoeken. Bangma sluit zijn artikel af met het uitspreken van zijn hoop op bejegening van slachtoffers die wordt gekenmerkt door begrip voor hun gevoelens en emoties en inzicht in de complexe situatie.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
Juli 1989
AA19890644

‘Mij treft geen verwijt, ik deed gewoon mijn werk’

Rechtsdwaling in het internationale strafrecht

A. van Verseveld

Post thumbnail Annemieke van Verseveld promoveerde op 29 april 2011 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotores waren prof.dr. H.G. van der Wilt en prof.dr. S.A.M. Stolwijk. Een commerciële editie van haar proefschrift verschijnt in 2012 bij T.M.C. Asser Press, Den Haag.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2012
AA20120151

‘Never snitch broertje, want de straat hoort het’

R.A. Roks

Op basis van etnografisch onderzoek in Den Haag wordt beschreven dat ‘niet snitchen’ geen morele straatcode is, maar eerder een manier vormt waarop jongeren op straat bezig zijn met het construeren en communiceren van hun identiteit, in oppositie tegen hun natuurlijke vijand: de politie.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2015
AA20150422

‘Niets is zeker, en zelfs dat niet’

A. Woltjer

Post thumbnail In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de veranderlijkheid van het vreemdelingenrecht bekeken vanuit de Vreemdelingencirculaire. De constante verandering van het vreemdelingenrecht heeft te maken met de steeds veranderende doelstellingen die vaak politiek geladen zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2008
AA20080030

‘Omdat mijn fiets daar stond’. Hoe moeten studenten (en anderen) hun fiets stallen?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 12 mei 2010, , ECLI:NL:RVS:2010:BM4174, nr. 200908219/1/H3, LJN: BM4174, JB 2010, 163

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2010
AA20100606

‘Omgekeerde doorbraak’: Poot-ABP

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 2 december 1994, nr. 15511, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564, RvdW 1994, 265, TVVS 1995, pp. 16-18 met commentaar L. Timmerman (Poot/Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ABP) In de uitspraak van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de mogelijkheid van een directeur-groot aandeelhouder om tegen een wederpartij van de vennootschap die ten aanzien van de vennootschap wanpresteert of jegens de vennootschap een onrechtmatige daad pleegt, zelfstandig een schadevergoedingsactie in te stellen omdat de schade de directeur-groot aandeelhouder ook in privé zou raken. De Hoge Raad beantwoordt de vraag hieromtrent ontkennend. In de noot wordt uitvoerig op de problematiek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1995
AA19950491

‘Openbaar belang’ en ‘belanghebbenden’ bij de jaarrekening van rechtspersonen

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 5 september 1990, nr. 28, ECLI:NL:HR:1990:AB9154, RvdW 1990, 154 en NJ 1991, 62 m.n. Maeijer; TVVS 1991, pp. 137-139 m.n. Bak/Boukema (PG Hof Amsterdam/Koninklijke Nedlloyd Groep NV) In deze uitspraak van de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre de Procureur-Generaal (P-G) bevoegd is om op de voet van art. 999 Rv (oud) verandering van de jaarrekening te vorderen. De P-G stoelt haar vordering op het openbaar belang. De Hoge Raad oordeelt dat de P-G daarvoor een specifiek openbaar belang moet hebben en dat het feit dat een jaarrekening openbaar dient te worden gemaakt niet meteen meebrengt dat daarin een openbaar belang bestaat. Ook het feit dat er rechtsonzekerheid bestaat op het gebied van het jaarrekeningenrecht, is voor de Hoge Raad nog geen reden om een openbaar belang waarop de vordering is gestoeld aan te nemen. In de noot wordt hier dieper op in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1991
AA19910667

‘Ouders zouden verplicht moeten zijn om ter terechtzitting te verschijnen’

Interview met mw.mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn

L. Bosch, C. Mak

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht | Verdieping | Interview
Oktober 2000
AA20000708

‘Over deelnemen aan- en meeprofiteren van bijstandsfraude’: een reactie

G.M. Reinaerts

In het februari nummer van deze jaargang van Ars Aequi heeft J.E.A. Huys, juridisch medewerker bij het bureau algemene en juridische zaken van de afdeling Sociale Zaken te Venray, de positie van de deelnemende en/of meeprofiterende partner in geval van bijstandsfraude besproken (AA19850072). Aangezien ik me op een aantal punten niet kan verenigen met hetgeen door J. Huys is voorgesteld, althans wordt verondersteld, kwam het me wenselijk voor om enkele punten uit zijn artikel te becommentariëren. Ter verduidelijking stel ik voorop, dat mijn commentaar is toegespitst op twee, door J. Huys aangevoerde casusposities (zie pp. 76-77).

Mei 1985
AA19850254

‘Overlegorgaan nationaal park De Biesbosch’ een belanghebbend bestuursorgaan?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE0407, nr. 20000569/1, AB 2003, 8 m.nt. Van Ballegooij, JB 2002, 122 m.nt. Peeters, JM 2002, 57 m.nt. De Graaf, NJB 2002, p. 761 In deze annotatie en het daarbij behorende arrest wordt ingegaan op tijdstip waarop je bezwaar moet maken, het belanghebbende begrip en de definitie van bestuursorgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2003
AA20030314

‘Rio’ en het Olympisch vluchtelingenteam

M.Y.A. Zieck

Marjoleine Zieck schrijft in deze column over het Olympische vluchtelingenteam.

Opinie | Column
Oktober 2016
AA20160734

‘Spoedcursus’ arresten lezen en analyseren

A.O. Lubbers

In deze ‘spoedcursus’ wordt uitgelegd waar de belangrijkste informatie in een arrest te vinden is, zodat arresten niet meer tot in detail hoeven te worden gelezen.

Februari 2008
AA20080163

Resultaat 73–84 van de 6216 resultaten wordt getoond