De toekomst van het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht van de toekomst

Boekbespreking. Het ondernemingsrecht van de toekomst is opgesteld in het kader van de 25 jaar die Timmerman aan verschillende universiteiten als hoogleraar aangesteld is (geweest). Het nadenken over de toekomst van het ondernemingsrecht ‘vergt verbeelding’ en ‘stemt tot optimisme’. Met deze klaroenstoot (de woorden zijn van Timmerman zelf) wordt de bundel geopend. De titel daarvan ligt voor de hand, ‘want Timmerman betrekt graag meerdere perspectieven in zijn afweging’. Door zulke vrolijke doch serieuze observaties is de toon voor het vervolg gezet. Opgenomen zijn meer dan dertig opstellen; zij beslaan het ondernemingsrecht in brede zin. Veel van de bijdragen zijn geschreven door promoti danwel promovendi van Timmerman. Ik licht enkele opstellen kort uit.

Assink en De Jongh gaan in hun bijdrage in op de samenhang tussen gedragsnorm en toetsingsnorm als toegepast door de rechter. Zij constateren dat het enquêterecht in het bijzonder geëigend is voor concretisering van gedragsnormen en concluderen vervolgens dat de (relatief nieuwe) mogelijkheid voor de vennootschap zelf om een enquêteprocedure te entameren (art. 2:346 lid 1 sub d BW) een nieuwe impuls kan vormen om gedrag van aandeelhouders te reguleren. Lokin gaat in zijn uitgebreide bijdrage onder andere in op de change-of-control-regeling van artikel 2:135 lid 7 BW en de claw back-bepaling van artikel 2:135 lid 8 BW, en waarom zij slechts beperkt effectief zijn. Tervoort gaat, in navolging van oratie van Timmerman van 19 december 2008, op zoek naar grondslagen van geldend personenvennootschapsrecht. In dat kader identificeert hij acht beginselen, waaronder ‘onbeperkte aansprakelijkheid van ten minste één vennoot’ (nr. 2) en ‘het afgescheiden karakter van het vennootschapsvermogen’ (nr. 6). Tot slot gaat Tervoort nog kort in op de vraag welke ‘grondslagen’ van geldend nv- en bv-recht niet voor de personenvennootschap gelden.

Uiteraard bevat de Timmermanbundel nog vele andere lezenswaardige opstellen. Vanwege het (in de woorden van de redacteuren) ‘eclectische’ karakter verveelt het liber nimmer, en geeft het uitgebreid stof tot nadenken. Dit maakt het tot een feest, niet enkel voor Timmerman, maar ook voor de ondernemingsrechtelijk geïnteresseerde jurist in algemene zin. (TiK)

B.F. Assink e.a. (red.)
De toekomst van het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht van de toekomst
Deventer: Kluwer 2015, XXII + 634 p., € 68

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *