Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201703


Maandblad maart 2017

Ars Aequi maart 2017

Betere bescherming voor erfgenamen bij aanvaarding van nalatenschappen

J.H.M. ter Haar

Post thumbnail

Erfgenamen die een nalatenschap zuiver (dat wil zeggen zonder voorbehoud) aanvaarden lopen het gevaar dat schuldeisers van de nalatenschap zich verhalen op hun privévermogen, als blijkt dat de nalatenschap onvoldoende baten bevat. Op 1 september 2016 is de wet gewijzigd, waardoor het risico dat een erfgenaam door zijn gedrag zuiver aanvaardt, is verkleind en hij (beter) beschermd wordt tegen onverwachte schulden.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170194

De personenvennootschap op weg naar 2020

Het rapport Modernisering personenvennootschappen: een geslaagde eerste aftrap

H.E. Boschma, J.B. Wezeman

Post thumbnail

In de Nederlandse ondernemingspraktijk nemen personenvennootschappen een vooraanstaande plaats in. Het is dan ook verheugend dat de modernisering van het personenvennootschapsrecht weer hoog op de wetgevingsagenda is geplaatst. De Minister van Veiligheid en Justitie gaat werken aan een voorontwerp van een wettelijke regeling, waarbij wordt voortgebouwd op het rapport ‘Modernisering personenvennootschappen’ van de Werkgroep Personenvennootschappen. Dit rapport wordt in deze bijdrage besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170203

De wet consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

N.M. van der Horst

De wet Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening voorziet in een herschikking van regels die tevoren over allerlei verschillende stukken wetgeving waren verspreid. Door die regels samen te brengen in twee veel overzichtelijker titels van Boek 7 worden die regels eenvoudiger en makkelijker toe te passen. Dat is van belang zowel voor een goede bescherming van de consument als voor de belangen van het bedrijfsleven. Een kort overzicht van de inhoud van de nieuwe wet kan dit verduidelijken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2017
AA20170224

Een essentiële schakelbepaling in het materiële strafrecht

J.P. Cnossen

Post thumbnail

Deze bijdrage in de reeks 'Ode aan de schakelbepalingen' gaat over een essentiële schakelbepaling in het materiële strafrecht, artikel 91 Sr.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
maart 2017
AA20170172

Een kat in de zak gekocht

J.R. Duin, L. Münchow

Als gevolg van het fokbeleid dat sommige hondenfokkers hanteren, is het uiterlijk van veel (ras)honden de afgelopen jaren drastisch veranderd. De consequentie hiervan is dat deze honden lijden aan ernstige erfelijke ziekten. Een wijziging van het consumentenrecht zou kunnen worden gebruikt om een oplossing te vinden voor deze problematiek.

Opinie | Redactioneel
maart 2017
AA20170171

Grondrechten en het ongegronde recht op niet-bestaan

Gedwongen anticonceptie gezien in het licht van artikel 8 lid 2 EVRM

L. ten Haaf

Post thumbnail

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam pleit in een brief aan de gemeenteraad voor de invoering van verplichte anticonceptie. Deze maatregel impliceert een inbreuk op het recht op voorplanting, erkend onder artikel 8 EVRM. Deze bijdrage gaat in op de vraag of het beroep op de rechten en belangen van het toekomstige kind voldoet aan de uitzonderingscriteria genoemd in artikel 8 lid 2 EVRM om zo een inbreuk te kunnen rechtvaardigen.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2017
AA20170189

Hang naar heden

Over het verleden in het geldende recht

J.M. Milo

Post thumbnail

Ons geldende recht is hedendaags recht geworden. In rechtsgeleerde literatuur, rechtspraak en onderwijs wordt minder met behulp van het verleden geargumenteerd dan een halve eeuw en langer geleden. Waaraan ligt dat? Is nieuw recht beter recht? Zijn Nederlandse juristen te volgzaam in wat door wetgever en rechter is uitgesproken? Wanneer is een concept, een regel of een auteur `over de datum’? Er zijn goede redenen om de deur naar het verleden meer open te zetten – in ieder geval in rechtsgeleerd onderwijs en debat.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2017
AA20170240

Herplanten is geen aanplanten

Het grensgebied tussen een ruime uitleg van een bestuursbevoegdheid en het verbod van détournement de pouvoir

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3175, zaaknr. 201507681/1/A1 (mrs. R. van der Spoel, J. Kramer en G.M.H. Hoogvliet)
 
Wabo art. 2.2 lid 2 onder g; Awb art. 5:4, art. 5:6 en art. 5:32; Gemeentewet art. 125

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2017
AA20170215

Loyale samenwerking na Brexit

C. Eckes

Post thumbnail

Het Brexit-referendum was het startsignaal voor een periode van bezinning over de toekomst van de EU. In deze amuse betoogt de auteur dat het beginsel van loyale samenwerking ingezet zou moeten worden om nationale politici te verplichten politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de EU-besluiten waar zij zelf onderdeel van de besluitvorming waren.

Opinie | Amuse
maart 2017
AA20170174

Malle taalkundige interpretaties en The Great Sandwich Debate

H.T.M. Kloosterhuis

Neil Gorsuch, door Donald Trump voorgedragen voor het Supreme Court, wordt gezien als een textual originalist. Volgens menigeen voorspelt dat weinig goeds.

Opinie | Column
maart 2017
AA20170202

Moord, doodslag en stalking onder hoogleraren

E.H. Hondius

Ewoud Hondius speurde voor deze lugubere column zijn geheugen af naar rechtsgeleerde slachtoffers van moord, doodslag en stalking.

Opinie | Column
maart 2017
AA20170188

Oneerlijke contractsbedingen en de gevolgen van hun niet-verbindendheid

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:980, gevoegde zaken C-154/15, C-307/15 en C-308/15, (Gutiérrez Naranjo e.a./Cajasur Banco SAU e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2017
AA20170218

Toestemming als rechtvaardiging: zelfbeschikking in het strafrecht?

S.R. Bakker

Post thumbnail

In diverse gevallen kan de strafbaarheid of strafwaardigheid van bepaalde gedragingen worden beïnvloed of weggenomen wegens toestemming van het slachtoffer. Activiteiten in het studentenleven, deelneming aan sportwedstrijden en het ondergaan van medische ingrepen zijn daarvoor illustratief. In deze bijdrage wordt onder andere stilgestaan bij de voorwaarden voor een strafrechtelijk relevante toestemming, de al dan niet rechtvaardigende werking ervan en de ruimte voor zelfbeschikking in het Nederlandse strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170177

Tussen servet en tafellaken: de studentpromovendus in arbeidsrechtelijk perspectief

G.H. Boelens, E.K. Christiaansen

Studentpromovendi werken net als reguliere promovendi aan een proefschrift en krijgen daarvoor betaald in de vorm van een beurs. Desondanks worden zij niet als werknemer beschouwd, maar als student. Een besluit van minister Bussemaker maakt dit mogelijk. Critici vragen zich af of studentpromovendi in de praktijk niet ‘gewoon’ werknemers zijn. In dit artikel wordt die vraag in arbeidsrechtelijk perspectief geplaatst.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2017
AA20170250

Vorm of inhoud: de annotatie als wetenschappelijke publicatie?

H.B. Krans

Post thumbnail

De annotatie wordt niet zonder meer als wetenschappelijk gewaardeerd. Noten zijn er echter in diverse soorten en verschillende smaken. Betoogd wordt dat niet de vorm, maar de inhoud van de noot beslissend is voor de vraag of het een wetenschappelijke publicatie is. Dat moet evenzeer gelden voor artikelen en andere soorten publicaties.

Perspectief | Reeks ´De waarde van de annotatie´
maart 2017
AA20170237

Wetgever, pas op! De (vrijwel) autonome auto komt eraan

E.F.D. Engelhard

Post thumbnail

In de technologiesector en in de autobranche wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het zal niet lang meer duren voordat zeer vergaand zelfrijdende auto’s hun intrede doen in het verkeer. Die zullen de verkeersveiligheid bevorderen, zeker op lange termijn, maar ze zullen ook weer nieuwe schaderisico’s introduceren. Dat roept vragen op over de juridische consequenties indien een ongeval plaatsvindt waarbij de zelfrijdende auto is betrokken. Wie is dan aansprakelijk voor de schade? De gebruiker van de auto? De autobranche? Softwareleveranciers? Worden die risico’s wel voldoende ondervangen door het aansprakelijkheidsrecht?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
maart 2017
AA20170230