Internet & recht

Toont alle 12 resultaten

Audiovisuele mediadiensten en het internet

N.A.N.M. van Eijk

Lang was het adagium dat op het internet alles anders is. Bestaande regels waren niet van toepassing, onderliggende rechtsbeginselen dienden te worden herzien. Eigenlijk waren er helemaal geen regels nodig want het internet, dat regelde zichzelf. Inmiddels blijkt de praktijk hardnekkiger. Rechtsbeginselen uit de ‘oude’ wereld staan veelal nog als een huis (vrijheid van meningsuiting, privacy, rechtmatigheid/ onrechtmatigheid) maar moeten wat de toepasbaarheid betreft wel vertaald worden naar de nieuwe technologische omgeving. In deze bijdrage wordt aan de hand van de recente Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten geïllustreerd hoe een dergelijke vertaalslag plaats heeft gevonden en wat daarbij mis kan gaan. Oude regels worden soms wat al te gemakkelijk doorgetrokken naar het internet.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080549

De regulering van de infrastructuur van het internet: de afnemende invloed van de staten

R.W. Rijgersberg, C.N.J. de Vey Mestdagh

Het internet heeft een communicatierevolutie teweeggebracht, en ook ingrijpende gevolgen gehad voor de van oudsher grote invloed van staten op de regulering van de publieke communicatie-infrastructuur. De invloed van staten op de infrastructurele inrichting van het internet blijkt aanzienlijk kleiner dan traditioneel het geval was ten aanzien van soortgelijke publieke infrastructuren. Dit artikel behandelt de technische kenmerken van het internet die hiervoor verantwoordelijk zijn en laat zien waarom de staat zich op het internet van traditionele monopolist op het gebied van de regulering van publieke communicatie-infrastructuren heeft ontwikkeld tot slechts een belangenbehartiger onder velen.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080505

Het ijzeren geheugen van internet

A.W. Hins

Wil je weten wat er terecht gekomen is van een ex-klasgenoot? Een voor de hand liggende methode om daar achter te komen is het inschakelen van een zoekmachine op het internet. Binnen enkele seconden ontdek je dat hij vorig jaar als tweede is geëindigd bij een zeilwedstrijd op de Loosdrechtse Plassen. Of je vindt tal van brieven die hij heeft ondertekend als secretaris van een actiegroep tegen de bioindustrie. Voor het recht om ongehinderd inlichtingen en denkbeelden te ontvangen (art. 10 EVRM) is deze gemakkelijke toegang tot informatie natuurlijk gunstig. Er is echter ook een keerzijde.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080558

Internet en democratie

Droom, werkelijkheid en een enkele nachtmerrie

K.L.K. Brants

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op de werking van democratie, burgerinitiatieven, journalistiek, grondrechten en de participatie van burgers in het publieke domein.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080524

Internet en recht: een selectie uit een tour d’horizon

A. Ringnalda

Ondanks zijn leeftijd is er al ontzettend veel over het internet geschreven, en ook bij juristen is het fenomeen niet onopgemerkt gebleven. Met recht kan men dan ook denken: alweer iets over internet en recht? Dit voorwoord dient derhalve ter verantwoording en vooral om uit te leggen met welke insteek wij de relatie tussen recht en internet willen behandelen. Meteen ook wijzen we er op dat noch dit bijzonder nummer, noch dit voorwoord, enige aspiraties heeft om een compleet overzicht van de stand van zaken te geven – hetgeen vanwege de veelzijdigheid van het onderwerp schier onmogelijk is. De selectie van thema’s wordt in dit voorwoord kort ingeleid.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080490

Internetcriminaliteit: kinderpornografie in meervoudig perspectief

R. Kaspersen, J. Kerstens, R. Leukfeldt, A.R. Lodder, W. Stol

Deze bijdrage plaatst de verspreiding van kinderpornografie via internet, in een meervoudig perspectief. Achtereenvolgens komen aan bod gedragsregulering in cyberspace (de onderliggende sociologische dimensie); een overzicht van de ernstigste criminaliteitsvormen in cyberspace, de plaats die kinderporno daarbij inneemt en hoe kinderpornoverspreiding plaatsvindt (criminologische dimensie); welke partijen een bijdrage kunnen leveren aan kinderpornobestrijding en wat hun mogelijkheden zijn, met bijzondere aandacht voor problemen in de opsporing (de integrale veiligheidskundige dimensie). Op verschillende plaatsen is daarbij aandacht voor wet- en regelgeving (de juridische dimensie).

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080531

Juridisering van het internet: eender als of anders dan gebruikelijk

F.W. Grosheide

In dit artikel wordt door de auteur allereerst ingegaan op de verschillen tussen de werkelijke wereld (offline) en de virtuele wereld (online) waarbij de auteur tot de conclusie komt dat er in de loop van de jaren geen verschil meer bestaat tussen deze twee werelden en het internet gelijk is komen te staan met de echte wereld. De auteur komt tot deze conclusie omdat er voor de internetwereld gelijksoortige regels gelden als voor de werkelijke wereld. In het tweede gedeelte van het artikel gaat de auteur in op de regulering die op internet plaats zou moeten vinden. De auteur gaat daarbij in op informatie-, communicatie, informatica- en mediarecht. De auteur komt tot de conclusie dat een samenspel tussen overheids- en zelfregulering het meest wenselijk is.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080500

Moordkuilen: het verschil tussen hangplek en webstek

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de vrijheid van meningsuiting of uitingsvrijheid. Allereerst wordt er ingegaan op het wezen en de reikwijdte van de uitingsvrijheid. Daarna over de bijzondere kant van internet hierbij. In de vierde paragraaf wordt er stilgestaan bij de uitingsdelicten en inbreuken op eer en goede naam vanuit privaatrechtelijk perspectief. Tenslotte wordt de van toepassing zijnde jurisprudentie behandeld.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080541

Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet

P.B. Hugenholtz

In dit artikel kijkt de auteur vanuit een auteursrechtelijk perspectief naar het internet. In hoeverre belemmert het auteursrecht de toegang tot content op internet? Er wordt ingegaan op illegaal downloaden, wettelijke beperkingen van het auteursrecht, Digital Rights Management en open content.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080581

Virtuele identiteiten en juridische problemen. Kan de wet uitkomst bieden?

S. Fennell-Van Esch, S. van der Hof, R. Marbus

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen identiteit en virtuele identiteit. Het belangrijkste gedeelte van het artikel gaat over de bescherming van de virtuele identiteit en de problemen die met virtuele identiteiten opkomen.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080565

Virtuele werelden: toepassing externe regulering na afweging in het licht van de magische cirkel

A.R. Lodder

Na een korte inleiding in virtuele werelden en de daarbij spelende regulering, zal aan de hand van drie casus meer uitgebreid worden ingegaan op de rol die regulering in virtuele werelden speelt. De auteur maakt uitgebreid gebruik van eerdere onderzoeken op het gebied van regulering van virtuele werelden.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080513

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats

Ch. Alberdingk Thijm

In dit artikel wordt door de auteur ingegaan op de zorgplicht van verschillende 'tussenpersonen' op internet zoals Internet Service Providers (ISP's), marktwebsites en communicatiewebsites. Wat is hun zorgplicht ten opzichte van consumenten? De auteur bespreekt de verplichtingen die voortvloeien uit de Richtlijn electronische handel en het daarmee geintroduceerde art. 6:196c BW, het verstrekken van NAW-gegevens door ISP's en toezicht- en onderzoeksverplichtingen van ISP's.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080573

Toont alle 12 resultaten