Amuse

Resultaat 145–156 van de 186 resultaten wordt getoond

Staatloosheid: onderbelicht, onzichtbaar, ontoelaatbaar…

L.E. van Waas

Post thumbnail Verspreid over de wereld leven (voor zover bekend) circa 12 miljoen staatlozen. Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op een hele reeks rechten die anderen wel hebben, en ze staan bloot aan marginalisatie en misbruik, gedwongen migratie en mensenhandel. Laura van Waas schetst een beeld van de huidige situatie voor staatlozen en de aandacht die ervoor is bij onder andere de VN.

Opinie | Amuse
november 2012
AA20120800

Stel nou dat rechters integer blijken te zijn!

J.E. Soeharno

Post thumbnail Het wantrouwen jegens rechtspraak kent soms rauwe randen. Toch blijkt dit wantrouwen gepaard te gaan met de facto vertrouwen: mensen gaan nog steeds naar de rechter in het vertrouwen dat hun zaak onpartijdig wordt behandeld. Hoe moet deze paradox worden begrepen? En hoe dient de rechtspraak daarmee om te gaan?

Opinie | Amuse
april 2013
AA20130268

Stemmende rechters

J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Meervoudige rechterlijke colleges beslissen – net als parlementen - bij meerderheid van stemmen. Anders dan bij parlementaire besluitvorming, wijkt het recht zelden af van de meerderheidsbesluitvormingsregel. De vraag is of besluitvorming bij meerderheid wel zo vanzelfsprekend is voor rechters. Is dat niet zo, dan rijst de vraag of niet vaker van die regel zou moeten worden afgeweken.

Opinie | Amuse
februari 2017
AA20170086

Strafrecht zonder vrije wil: Risikohaftung in plaats van schuldstrafrecht

N.J.M. Kwakman

Post thumbnail De tegenwoordig door sommige hersenonderzoekers, (evolutie)biologen, filosofen, psychologen en andere wetenschappers omarmde opvatting dat de ‘vrije wil’ niet bestaat, heeft tot nu toe in juridische kringen nauwelijks tot paniekreacties geleid. Het betreft een wetenschappelijke hypothese waarmee het belangrijkste fundament onder het recht, en in het bijzonder onder het strafrecht, dreigt weg te vallen, maar dat lijkt (strafrecht)juristen nauwelijks te deren.

Opinie | Amuse
december 2011
AA20110856

Strafrechtelijke causaliteit in de grensrechterzaak: over redelijke toerekening en ‘juristentrucs’

D.L.F. de Vocht

Post thumbnail In het overgrote deel van de strafzaken levert het vaststellen van causaliteit geen noemenswaardige problemen op. Meestal kan als vaststaand worden aangenomen dat het strafrechtelijk relevante gevolg door de – eveneens strafrechtelijk relevante – gedraging is veroorzaakt. In sommige gevallen is het aannemen van een dergelijk verband echter minder vanzelfsprekend, bijvoorbeeld vanwege het lange tijdsverloop tussen de gedraging en het gevolg of vanwege het optreden van tussenliggende handelingen of gebeurtenissen. Dit was ook het geval in de geruchtmakende grensrechterzaak, die het onderwerp is van deze amuse.

Opinie | Amuse
september 2013
AA20130624

Strafrechtelijke consequenties van een mislukt galgenmaal

F.M. Tadic

Het verschil tussen de ondeugdelijke poging en de mislukte poging, werkelijke onmogelijkheid of pech. Hoge Raad 6 juni 1854 (Koffie met zwavelzuur-arrest) Hoge Raad 7 mei 1906 (Koperen centen-arrest)

Opinie | Amuse
januari 2007
AA20070009

Strafzaken in de media

Griezelen bij spannende verhalen of eerder stof tot nadenken?

L. Stevens

Post thumbnail De media zijn dol op strafzaken, ongetwijfeld vanwege het klassieke drama dat mensen kan doen huiveren. Maar dat is niet waarom het strafrecht zo’n boeiend rechtsgebied is, aldus Lonneke Stevens in deze amuse. Ze noemt drie voorbeelden van de dilemma’s die het strafrecht zo interessant maken.

Opinie | Amuse
mei 2021
AA20210430

Strange bedfellows

S. Klos

Binnen het merkenrecht is de term verwarring weer een van de kernbegrippen. Wanneer twee onderscheidende tekens zo veel op elkaar lijken dat mensen ze door elkaar halen kan er sprake zijn van verwarring. Puma/Sabel HvJ EG 11 november 1997 zaak C-251-95 Hyster/Karry Krane Hoge Raad 26 juni 1653

Opinie | Amuse
maart 2007
AA20070187

Sywert de strenge slager

K.A.M. van Vught

Post thumbnail De rechtspersoon heeft een ‘slagerprobleem’. Het bestuur bepaalt of het bestuur aansprakelijk wordt gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling. Is het ontslag van Sywert en consorten een goed precedent om dat anders te doen?

Opinie | Amuse
oktober 2022
AA20220734

Terrorisme voorkomen in plaats van genezen via het straf(proces)recht?

M.A.H. van der Woude

Post thumbnail

Het straf(proces)recht wordt gezien als een belangrijk middel in de internationale strijd tegen terrorisme. In deze strijd lijkt het straf(proces)recht steeds te worden ingezet als een instrument om terrorisme te voorkomen. De recente jurisprudentie rondom teruggekeerde Syriëgangers lijkt dit alleen maar verder te bevestigen. In hoeverre past dit bij de klassieke uitgangspunten van het straf(proces)recht? En schieten we er eigenlijk wel wat mee op?

Opinie | Amuse
oktober 2015
AA20150746

The European Parliament and EU democracy – a paradox

D.M. Curtin

Post thumbnail Amuse, in het Engels, waarin ingegaan wordt op hoe het Europese Parlement en haar werkzaamheden zich verhouden tot de democratie beginselen. Aan bod komen onder meer de democratische bevoegdheden van het EP en het wetgevingsproces binnen Europa.

Opinie | Amuse
november 2009
AA20090708

The profits of doom

L. Roorda

Post thumbnail

Nederland is een spil in het internationale bedrijfsleven, onder andere vanwege de internationale reikwijdte van Nederlandse ondernemingen. Die centrale rol betekent ook dat Nederland in toenemende mate geconfronteerd wordt met de negatieve bijeffecten van de activiteiten van die ondernemingen, zoals blijkt uit de recente Kiobel-zaak, waarin Shell wordt verweten medeplichtig te zijn aan de executie van dissidenten in Nigeria in 1995. Dit roept de vraag op: in hoeverre zijn Nederlandse hoofdkantoren medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen door hun dochterondernemingen, en draagt de Nederlandse Staat een plicht om toegang tot de rechter te verschaffen voor slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen? Wij delen immers in grote mate mee in de profits of doom.

Opinie | Amuse
oktober 2017
AA20170774

Resultaat 145–156 van de 186 resultaten wordt getoond