Showing 1–12 of 96 results

‘Making the law work for everyone’

J.M. Barendrecht

In dit artikel gaat Barendrecht in op rapporten van de VN waarin geconstateerd wordt dat er voor een overgroot deel van de wereldbevolking niet afdoende rechtsbescherming bestaat. Barendrecht noemt een aantal mogelijke oplossingen zoals een bottom up benadering en de openheid van een rechtssysteem voor plaatselijke gewoontes.

Opinie | Column
September 2008
AA20080619

De gespleten opdracht van het recht

Autonomie en verbondenheid in het privaat-, straf- en staats- en bestuursrecht

L. van den Berge

De nabijheid van anderen is voor volwaardig menszijn onontbeerlijk, maar kan ons ook tot stikkens toe benauwen. Het moderne recht tracht ons lucht te geven door scheidingen aan te brengen tussen individuen onderling. Maar tegelijk zal het  moeten erkennen dat de mens een gemeenschapswezen is dat in afzondering van anderen niet volwaardig kan existeren. Hoe kan het recht aan die gespleten opdracht het best voldoen? Dit artikel bespreekt aan de hand van de bijdragen aan dit Bijzonder Nummer hoe de spanning tussen idealen van autonome vrijheid en gebondenheid het gehele recht in haar greep houdt.

Bijzonder nummer | Autonomie
Juli 2017
AA20170654

De sociale werking van recht

Een kennismaking met de Rechtssociologie en Rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers

Wat is rechtssociologie? Zeventien uit het Engels vertaalde artikelen die gezien kunnen worden als ‘klassiekers’ in de rechtssociologie dan wel als belangrijke bijdragen aan het gedachtegoed over de effectiviteit van wetgeving.

9789069165158 - 25-1-2005

De wet voor gewone mensen

M.J. Hopman

In het promotieonderzoek van Marieke Hopman naar kinderrechten geeft zij een bredere definitie aan 'de wet' dan gebruikelijk is. Dit kan leiden tot een beter begrip van welke wetten invloed hebben op kinderrechtenschendingen, waardoor deze beter kunnen worden aangepakt. In dit artikel vertelt ze over de bevindingen uit haar proefschrift.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2020
AA20200512

Denken + meten = weten

K. van den Bos, H.A.M. Grootelaar

Juristen zijn in hun werk voortdurend bezig met hoe mensen zich gedragen en allerlei aannames over menselijk gedrag liggen in het juridisch denken besloten. Het is daarom zinvol als gemotiveerde rechtenstudenten klassiek-juridisch onderzoek combineren met empirisch gedragswetenschappelijk onderzoek.

Opinie | Amuse
November 2015
AA20150858

Dienstbodes in perspectief

A. Vlieger

Antoinette Vlieger pleit voor meer aandacht in het juridisch curriculum voor metajuridische invalshoeken zoals rechtssociologie, rechtsgeschiedenis en rechtseconomie. Dit doet ze door middel van een onderzoek naar de rechtspositie van dienstbodes in Arabische landen. Deze dienstbodes bevinden zich vaak in een zeer kwetsbare situatie. Een juridische analyse levert in dit geval weinig op, maar metajuridische perspectieven bieden hier juist interessante inzichten.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2012
AA20120779

Een nudge in de juiste richting om consumenten te beschermen

T. Bouwman

Gedragswetenschappelijke inzichten laten niet alleen zien dat consumenten meer beschermd moeten worden om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk hun autonomie kunnen realiseren, maar ook dat de in het geldende recht gebruikte beschermingstechnieken die bescherming niet altijd kunnen bieden. Dit probleem kan voor een deel worden opgelost door consumenten een duwtje in de juiste richting te geven – oftewel te nudgen.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Oktober 2020
AA20200977

Een selectie uit De sociale werking van recht

Een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers

Selectie klassiekers die een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie biedt. Het merendeel van de artikelen behoort tot de belangrijkste literatuur van de rechtssociologie en de meeste worden regelmatig (zowel door juristen als door niet-juristen) aangehaald.

9789069169866 - 18-1-2012

Een sociologische visie op het recht

E.H. Hondius

In deze column van Hondius gaat Hondius in op de sociologische omschrijving van PC Hooft-prijs-winnaar Bram de Swaan en schetst daarbij een typische wijze van De Swaan waarop deze het probleem van de fietsendiefstal in Amsterdam omschreef.

Opinie | Column
Februari 2009
AA20090099

Hoera, zij leve lang!

M.A. Simon Thomas

Io vivat! Over de corporale socialisatie-snelkookpan en semi-autonome sociale velden. In deze amuse wordt de waarde van de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht aan de hand van studentenverenigingen geïllustreerd.

Opinie | Amuse
Oktober 2019
AA20190742

September 1990

Katern 36: Rechtssociologie

B.P. Sloot

December 1990

Katern 37: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Showing 1–12 of 96 results