Recht der internationale organisaties

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

De opstanding van Europa (Digitaal boek)

J.W. Sap

Post thumbnail Door gerommel aan de grenzen, nationale reflexen en aanslagen blijkt Europa kwetsbaarder dan gedacht. Interne en externe dreiging drijft de Europese Unie uit elkaar. Heeft Europa de kracht om weer op te staan?

9789069168142 - 12-05-2016

De verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van de EU tot het EVRM. Hiërarchie in een gelaagd systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?

Hiërarchie in een gelaagd systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?

J.H. Gerards, L.R. Glas

Janneke Gerards en Lize Glas stellen in dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ de verhouding tussen het EHRM en het Hof van Justitie van de EU aan de orde. Hoewel de Raad van Europa en de EU afzonderlijk van elkaar functioneren, zijn de rechtsstelsels van beide organen nauw met elkaar verweven. Die verwevenheid zal nog sterker worden als de EU tot de Raad van Europa toetreedt, zoals met het Verdrag van Lissabon wordt beoogd. Het EHRM zou dan hiërarchisch boven het Hof van Justitie komen te staan. Gerards en Glas betogen echter dat de relatie tussen beide hoogste rechters beter als complementair in plaats van als hiërarchisch kan worden gekenschetst. Een dergelijke benadering doet recht aan de specifieke taken en bevoegdheden van beide organen.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
juli 2012
AA20120520

Een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon: voldoen de institutionele wijzigingen?

J.W. Sap

Post thumbnail Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is een groot aantal veranderingen in het institutionele recht van de Europese Unie gerealiseerd, zonder meer de meest revolutionaire wijziging sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. Pas over een paar jaar zullen de consequenties diepgaand kunnen worden geanalyseerd, maar na het eerste jaar kunnen al kanttekeningen worden geplaatst, die overigens niet stemmen tot grote vrolijkheid.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2011
AA20110112

Handelsconflicten – waar moet dat heen met de WTO?

M.C.E.J. Bronckers

Post thumbnail Het aanhoudend handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verloopt niet volgens de WTO-regels. Maar dit is geen op zichzelf staand incident. De wereld is een stuk minder voorspelbaar geworden; dat geldt ook voor handelsbetrekkingen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200694

Het belang van individuele mensenplichten

E.R. Boot

Post thumbnail Naar aanleiding van de verscheidene mensenplichtenverklaringen die de afgelopen twee decennia verschenen zijn, onderzoekt dit artikel het belang van het concept ‘mensenplichten.’ Het doet dit door direct op twee van de belangrijkste punten van kritiek hierop in te gaan: het benadrukken van individuele mensenplichten zou ten koste gaan van mensenrechten, en een aparte mensenplichtenverklaring zou overbodig zijn, omdat bestaande mensenrechtendocumenten reeds afdoende aandacht aan individuele plichten zouden schenken.  Het artikel sluit af met enige bespiegelingen betreffende de juiste verhouding tussen recht en moraliteit en de adequate plaats van mensenplichten binnen deze relatie.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2012
AA20120903

Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring en het Internationaal Gerechtshof: een onzeker precedent

S.F. van den Driest

Post thumbnail Deze zomer bracht het Internationaal Gerechtshof, het belangrijkste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties, zijn langverwachte advies uit over de vraag of Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring in overeenstemming is met internationaal recht. Het advies, waarin het Internationaal Gerechtshof concludeerde dat Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met internationaal recht, is met gemengde gevoelens ontvangen.Rechtsgeleerden hebben over het algemeen een kritische houding aangenomen ten opzichte van de uitspraak, voornamelijk vanwege de beperkte benadering die het Internationaal Gerechtshof heeft gekozen. In dit artikel beoogt Simone van den Driest inzicht te geven in het advies van het Internationaal Gerechtshof, in enkele vraagstukken die hiermee onbeantwoord of zelfs onaangeroerd bleven en in de gevolgen die het advies kan hebben voor separatistische bewegingen wereldwijd.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2011
AA20110011

september 2016

KwartaalSignaal 140: Mensenrechten

O. Spijkers

Mensenrechten in bedrijf

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011, een nieuwe hoeksteen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

A.J.A.J. Eijsbouts

Post thumbnail Met de unanieme steunverklaring in 2011 door de VN Mensenrechtenraad aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de opname van de tot die principes behorende corporate responsibility to respect human rights in de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen is een belangrijke stap voorwaarts gezet op het politiek en juridisch complexe gebied van de relatie tussen ondernemingen en mensenrechten. Deze UN Guiding Principles hebben een jaar na hun totstandkoming al belangrijke invloed gehad op het gebied van de regulering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in bredere zin, ook in EU-verband. In dit artikel worden context en inhoud van deze belangrijke mijlpaal op het gebied van mensenrechten en MVO in vogelvlucht beschreven.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2012
AA20120812

Opportuun Immuun

C.C. de Kluiver, L. van Langen

Al geruime tijd lijken de arbeidsverhoudingen binnen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) ernstig verstoord. Anonieme werknemers spreken over een schrikbewind, waarin intimidatie, torenhoge werkdruk en verregaande interne tuchtmaatregelen aan de orde van de dag zijn. Het Hof Den Haag heeft vastgesteld dat de EOO op onrechtmatige wijze het recht op staken en vakbondsvorming en communicatie heeft beperkt. De minister van Justitie heeft de betekening van dit arrest voorkomen omdat het in strijd zou zijn met het beginsel van immuniteit. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze immuniteit in arbeidsconflicten essentieel is om het uitoefenen van officiële taken niet in gevaar te brengen. Immuniteit is immers geen vrijbrief voor willekeur, intimidatie en beperkingen op fundamentele rechten. De acties van de minister kunnen daarom als teleurstellend worden beschouwd.

Opinie | Redactioneel
oktober 2015
AA20150743

Over straf valt te onderhandelen, over de waarheid niet

Deel II: De Zuidafrikaanse Waarheidscommisie als voorbeeld?

J.W. de Visser

Hoe om te gaan met de beulen van Apartheid? In een voorgaand artikel werd een uiteenzetting gegeven van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. De rechtshistorische argumenten die aan haar oprichting en onderzoek van mensenrechtenschendingen onder Apartheid ten grondslag lagen en de juridische grondslag daarvan kwamen aan de orde. Daarbij werd speciale aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor mensenrechtenschenders om amnestie te verkrijgen in ruil voor een bekentenis. In dit artikel wordt bekeken of de amnestieverlening de internationaalrechtelijke toets kan doorstaan en wordt een algemene evaluatie van het werk van de Waarheidscommissie gepresenteerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2002
AA20020874

Philippe Sands: De laatste kolonie. Misdaden tegen de menselijkheid in de Indische Oceaan

A. Gül

Post thumbnail De geschiedenis van het internationaal recht is nauw verweven met de geschiedenis van het kolonialisme. Talloze verdragen en internationale akkoorden tussen imperialistische grootmachten hebben geleid tot de onderdrukking en uitbuiting van inheemse bevolkingen. Hoogleraar internationaal recht Philippe Sands laat in zijn nieuwste boek, De Laatste Kolonie. Misdaden tegen de Menselijkheid in de Indische Oceaan, zien hoe internationaal recht tevens gemobiliseerd kan worden om koloniaal onrecht ongedaan te maken.

Literatuur | Boekbespreking
mei 2023
AA20230384

Rechten van de mens

W.J.M. van Genugten

Post thumbnail

De normen op het terrein van de rechten van de mens krijgen via (semi-)rechterlijk en politiek toezicht een steeds scherpere, vaak universele inhoud. De praktijk is echter weerbarstig en vraagt naast een debat over de universaliteit van de normen om steeds meer aandacht voor processen van universalisering, ter ontrafeling van alle obstakels die aan realisering van de rechten van de mens in de weg staan. En Nederland/westerse wereld: vergeet vooral de balk in het eigen oog niet.

Opinie | Amuse
januari 2015
AA20150006

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond