Showing 169–178 of 178 results

Over de nieuwe zwakheden van de consument en wat eraan te doen

A. Vandenberghe

In dit artikel wordt in gegaan op de het consumentenrecht vanuit economisch perspectief. De voor- en nadelen van de vrije markt alsmede de contractsvrijheid komen aan de orde. Ook komt de 'homo economicus' aan de orde. Vervolgens wordt behandeld of het wenselijk is dat er wordt ingegrepen om consumenten te beschermen.

Verdieping | Studentartikel
Juni 2009
AA20090389

Privaatrecht als opdracht

P.A.M. Croes

Een eerste maar uitgebreide kennismaking met het privaatrechtelijk vermogensrecht op basis van het Burgerlijk Wetboek. De lezer wordt tot activiteit verlokt met opdrachten en vragen. De standaardbeantwoordingen zijn eveneens opgenomen.

9789069167824 - 20-6-2016

Rechtsvraag (199) productenaansprakelijkheid

E.H. Hondius

Rechtsvraag betreffende productenaansprakelijkheid waarbij ingegaan wordt op het voorontwerp van wet inzake productenaansprakelijkheid van de Australian Law Reform Commission. De vraag wordt gesteld in hoeverre dit ontwerp afwijkt van de Europese Richtlijn productenaansprakelijkheid;

Perspectief | Rechtsvraag
November 1990
AA19900883

Sociale rechtvaardigheid: de bijdrage van het privaatrecht

E.H. Hondius

Kinderarbeid in India, de Spaanse tomatenpluk door illegalen uit Afrika, de vervaardiging van onder­delen van iPhones in China – het zijn even zovele vormen van onmaatschappelijk ondernemen. Valt daar – behalve via het publiekrecht – privaatrechtelijk iets aan te doen? Op deze vraag gaat Ewoud Hondius in in zijn column van deze maand.

Opinie | Column
Maart 2013
AA20130197

Stilstaan bij de rijdende rechter

Een kijkje in het consumentenrecht

Th. van Mierlo

Uitspraken van de Rijdende Rechter becommentarieerd en getoetst aan het geldende recht.Consumentenrecht voor professionals en studenten maar ook toegankelijk voor consumenten of ondernemers.

9789069168241 - 28-5-2010

Taking Behaviour Seriously: Regulating European Contract Law

G. Low

Gary Low successfully defended his PhD thesis European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective at Maastricht University on 2 December 2011. His promotor was J.M. Smits. In this article he discusses his conclusions.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2012
AA20120960

Twintig jaar nieuw BW: bijzondere overeenkomsten

Van oude wetboeken, de dingen die voorbijgaan...

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Twintig jaar bijzondere overeenkomsten hebben veel opgeleverd voor specialisten, doch weinig voor algemene civilisten. Daarnaast roepen de ontwikkelingen de vraag op wat nog de zin is van een boek over bijzondere overeenkomsten in een tijd van europeanisering, specialisatie, consumentenbescherming, en verschuiving naar het publiekrecht. Een snelle duik in de geschiedenis laat echter zien dat dit een eeuw geleden niet anders was. Mits we met voldoende sobere verwachtingen naar de codificatie kijken, kunnen we vrij tevreden zijn met de regeling van bijzondere overeenkomsten.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
November 2012
AA20120869

Unfair commercial practice ≠ unfair contract term ≠ void contract

The CJEU’s judgment in the case C-453/10 (Pereničová and Perenič)

J. Luzak

In de relatie tussen consumenten en handelaren zijn consumenten niet zelden in het nadeel, bijvoorbeeld vanwege onredelijke voorwaarden in standaardcontracten, of door misleidende informatie over prijzen voor producten of diensten. Wat gebeurt er nu als een consument een onredelijke voorwaarde uit een standaardcontract aanvecht? Vervalt dan het hele contract? Joasia Luzak onderzoekt dit aan de hand van HvJEU-uitspraak C-453/10 (Pereničová and Perenič). Dit artikel is geschreven in het Engels.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2012
AA20120428

Wet op het consumentenkrediet

J.G.J. Rinkes

Consumptief krediet wordt verstrekt door (semi-)gemeentelijke kredietbanken, sociale instellingen (bijvoorbeeld personeelsfondsen), spaarbanken, algemene en coöperatief georganiseerde banken en financieringsmaatschappijen. De nu (1988) geldende regels met betrekking tot de kredietverlening aan particulieren zijn onoverzichtelijk en inconsistent. Op 19 november 1986 is een voorstel van Wet houdende regels met betrekking tot het consumentenkrediet aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het verschijnen van de Memorie van Antwoord en Nota van Wijziging bij de WCK op 29 april 1988 wordt in deze bijdrage een overzicht gegeven van aard en ratio van de voorgestelde wet. Voorts worden de recente wijzigingen en aanpassingen van de WCK besproken.

Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
September 1988
AA19880530

Zakelijke zekerheden in de Wet op het consumentenkrediet

I. Nissen

Onlangs zijn de memorie van antwoord en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet op het consumentenkrediet (WCK) verschenen. De WCK beoogt een uniforme regeling te geven voor het consumentenkrediet, waaronder wordt verstaan de beroeps- of bedrijfsmatige kredietverlening aan de consument, de niet-professionele kredietnemer. In dit artikel zal de vraag omtrent de mate van toelaatbaarheid van het bedingen van zekerheden in de WCK centraal staan. Hierbij is niet alleen de zuiver juridische betekenis van de artikelen met betrekking tot zekerheden van belang. Men kan zich tevens afvragen of de wetgever de juiste weg heeft gekozen om tot verwezenlijking van de doelstelling van de WCK (namelijk optimale bescherming van de consument) te komen. Alvorens hiertoe over te gaan zal in paragraaf 2 de maatschappelijke betekenis van consumentenkrediet aan de orde komen, waarna in de paragrafen 3 en 4 de beweegredenen van de wetgever om tot een beperking van de mogelijkheid tot zekerheidstelling te komen besproken zullen worden.

Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen | Verdieping | Studentartikel
November 1988
AA19880738

Showing 169–178 of 178 results