Showing 2617–2628 of 2658 results

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 21 mei 2010, LJN: BL7407, zaaknr. 09/03564

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2010
AA20100601

Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

J. Kok

Op 1 januari 2015  treden de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de bijbehorende Aanpassingswet in werking. De wetten herzien het materiële jeugdbeschermingsrecht en beogen een effectieve en efficiënte jeugdbescherming te bevorderen. Na een algemene inleiding en een toelichting op de doelen van de wet zullen per onderwerp de wijzigingen worden beschreven. Daarna wordt de Aanpassingswet besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 2015
AA20150055

Wet Netherlands Commercial Court

A.G.I. Terhorst

Sinds kort kunnen partijen in een complex internationaal handelsgeschil kiezen voor een volledig Engelstalige procedure bij de Nederlandse overheidsrechter waarbij ook de uitspraak in het Engels wordt gedaan. Per 1 januari 2019 is namelijk de Wet houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank en het hof Amsterdam in werking getreden. De wet staat ook wel bekend als de Wet Netherlands Commercial Court. In dit artikel bespreekt Anne Marie Terhorst de achtergrond en inhoud van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Mei 2019
AA20190395

Wet op de jeugdzorg

Nieuwe wetgeving

J. Kok

In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en de werking van de Wet op de jeugdzorg.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 2005
AA20050173

Wet op het consumentenkrediet

J.G.J. Rinkes

Consumptief krediet wordt verstrekt door (semi-)gemeentelijke kredietbanken, sociale instellingen (bijvoorbeeld personeelsfondsen), spaarbanken, algemene en coöperatief georganiseerde banken en financieringsmaatschappijen. De nu (1988) geldende regels met betrekking tot de kredietverlening aan particulieren zijn onoverzichtelijk en inconsistent. Op 19 november 1986 is een voorstel van Wet houdende regels met betrekking tot het consumentenkrediet aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het verschijnen van de Memorie van Antwoord en Nota van Wijziging bij de WCK op 29 april 1988 wordt in deze bijdrage een overzicht gegeven van aard en ratio van de voorgestelde wet. Voorts worden de recente wijzigingen en aanpassingen van de WCK besproken.

Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
September 1988
AA19880530

Wet op orgaandonatie

I. Jansen

In dit artikel wordt ingegaan op de Wet op orgaandonatie. Er wordt ingegaan op de werkingsfeer van de wet, het ter beschikking stellen van organen tijdens het leven en na overlijden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 1996
AA19960625

Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders en commissarissen

E.D.G. Kiersch

In dit artikel wordt de nieuwe Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders commissarissen die in boek 2 BW is verwerkt, besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 2003
AA20030058

Wet Ziekenhuisvoorzieningen artikel 18

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 31 mei 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1115, nr. G06.88.0570.248.89, AB, nr. 481 met nt. PJS. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot is de financiering van bijzondere middelen in de gezondheidszorg en de planning die daarmee samenhangt. Deze ingewikkelde problematiek wordt in de noot enigszins toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1991
AA19910155

Wetgever, pas op! De (vrijwel) autonome auto komt eraan

E.F.D. Engelhard

In de technologiesector en in de autobranche wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het zal niet lang meer duren voordat zeer vergaand zelfrijdende auto’s hun intrede doen in het verkeer. Die zullen de verkeersveiligheid bevorderen, zeker op lange termijn, maar ze zullen ook weer nieuwe schaderisico’s introduceren. Dat roept vragen op over de juridische consequenties indien een ongeval plaatsvindt waarbij de zelfrijdende auto is betrokken. Wie is dan aansprakelijk voor de schade? De gebruiker van de auto? De autobranche? Softwareleveranciers? Worden die risico’s wel voldoende ondervangen door het aansprakelijkheidsrecht?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
Maart 2017
AA20170230

Wetsvoorstel 26 855: herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

De toga ingekort?

E. van Burken

De overheid heeft gemeend in het kader van de reorganisatie van de rechterlijke macht de duur van de procedure te moeten bekorten en heeft onder andere hiertoe wetsvoorstel 26 855 tot herziening van het procesrecht in burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg (verder: het Wetsvoorstel) ingediend. In dit artikel ga ik in op de vraag op welke wijze het Wetsvoorstel de spanning tussen snelheid en kwaliteit oplost. Tracht de wetgever tot een zeker evenwicht tussen beide te komen, of kiest hij voor snelheid boven kwaliteit? Deze vraagstelling zal ik in het bijzonder beantwoorden vanuit de optiek van de dagelijkse praktijk in de advocatuur.

Verdieping | Studentartikel
Januari 2001
AA20010006

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade

E.S. Engelhard, M.R. Hebly, I. van der Zalm

Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van State verzonden voor advies. Hiermee wordt een regeling voorgesteld voor een ruimere vergoeding van de zorgschade van letselschadeslachtoffers. Het voorstel behelst bovendien een regeling voor smartengeld voor naasten en nabestaanden. Ook beoogt het voorstel naasten en nabestaanden de mogelijkheid te bieden om zich als benadeelde partij in het strafproces voegen voor de vergoeding van affectieschade en van kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2015
AA20150093

Wetsvoorstel verkeersongevallen

J. Bockwinkel, S. van Gessel

Het huidige verkeersaansprakelijkheidsrecht kent een bijzondere regeling ter bescherming van ongemotoriseerde verkeersdeelnemers (art. 185 Wegenverkeerswet 1994 (verder: WVW 1994). In het Wetsvoorstel Verkeersongevallen wordt deze groep 'zwakke' verkeersdeelnemers verdergaand beschermd. De belangrijkste bepaling van het wetsvoorstel houdt in dat de bezitter (of houder) van een motorvoertuig 100% aansprakelijk wordt gehouden voor schade toegebracht aan ongemotoriseerde verkeersdeelnemers. Daarnaast kunnen ook bestuurders die in het kader van een arbeidsverhouding een motorrijtuig besturen en passagiers rekenen op een gunstiger schaderegeling.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
Januari 1998
AA19980034

Showing 2617–2628 of 2658 results