Wijziging van de Wet op de Raad van State


Krachtens koninklijk besluit van 18 december 1986, Stb. 669, is op 1 januari 1987 in werking getreden de Wet van 18 december 1986, Stb. 668, houdende wijziging van de Wet op de Raad van State, de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, de Vreemdelingenwet en andere wetten. De nieuwe wet wijzigt de regeling inzake het griffierecht en voorziet in een aantal verbeteringen en vereenvoudigingen in de Arob-procedure ter bevordering van de doelmatigheid en snelheid van procedure en ter verhoging van de productiecapaciteit van de Afdeling rechtspraak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Wiarda

Verschijning: april 1987

Archiefcode: AA19870231

Annotaties en wetgeving Wetgeving