Überseering: vestigingsvrijheid en erkenning van rechtspersonen en vennootschappen binnen de EU


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 november 2002, ECLI:EU:C:2002:632, nr C-208/00, NJ 2003, 58, m.nt. P. Vlas; JOR 2003, 4 m.nt. G. van Solinge (Überseering)

Verdragsrechtelijke vestigingsvrijheid binnen de Europese Unie verhindert dat een lidstaat op grond van zijn internationaal privaatrecht een buitenlandse rechtspersoon die haar werkelijke zetel binnen die lidstaat heeft beperkingen kan opleggen anders dan op grond van het algemeen belang.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: mei 2003

Archiefcode: AA20030379

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 05-11-2002 (ECLI:EU:C:2002:632) zaaknummer: C-208/00

rechtspersoon vrijheid van vestiging

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie