Spaarbank Rivierenland-Mr. Gispen q.q.


Hoge Raad 14 oktober 1994, nr. 15587, ECLI:NL:HR:1994:ZC1488, NJ 1995, 447, m.nt. WMK (Spaarbank Rivierenland/Mr. Gispen q.q.)

In dit arrest en de daarbij behorende noot komt aan de orde in hoeverre er voldaan is aan art. 3:239 BW waarin geëist wordt dat stille pandrechten voldoende omschreven zijn. De Hoge Raad oordeelt dat het verwijzen naar pandlijsten voldoende is. Een stil pandrecht komt tot stand op het moment dat het bij het registratiekantoor, de belastingdienst, wordt aangeboden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: februari 1996

Archiefcode: AA19960115

Hoge Raad 14-10-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1488) zaaknummer: 15587

bepaalbaarheid pandakte pandlijst registratie stille verpanding termijnen vordering op naam

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie