Het handhavingsonderzoek (Digitaal boek)

Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking


Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Op dit moment worden de eerste twee onderzoeksvormen bestuursrechtelijk genormeerd. De opsporing wordt strafprocesrechtelijk genormeerd. Het opsporingsbegrip bepaalt de afgrenzing van de Algemene wet bestuursrecht (waarin het handhavingstoezicht is en het boeteonderzoek waarschijnlijk zal worden geregeld) ten opzichte van het Wetboek van Strafvordering (artikel 1:6 Awb). Er is de tendens waarin het opsporingsbegrip wordt verruimd. De omschrijving van het opsporingsonderzoek in het wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden is ruimer dan het algemene tot nu toe door de wetgever en de Hoge Raad gehanteerde begrip.
Bij de beantwoording van deze vraag komt een aantal normen uit de beginselen van behoorlijk bestuur – deze beginselen normeren ook de opsporing – en uit artikel 6 EVRM, alsmede het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de orde. Ook worden beschreven de regeling van het handhavingstoezicht in afdeling 5.2 Awb, die van het boeteonderzoek in talloze recente boeteregelingen en die van de opsporing naar huidig en komend recht. De wetsvoorstellen bijzondere opsporingsbevoegdheden en herziening gerechtelijk vooronderzoek is bij de beschrijving betrokken.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.