Toont alle 12 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (215) strafrecht

Binnentreden en huiszoeking door de politie

P.A.M. Mevis

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars op het gebied van het strafprocesrecht. Aan de orde komt in hoeverre de politie een bepaalde machtiging nodig heeft om een huis te betreden en in hoeverre het optreden dat in de casus geschetst wordt onrechtmatig is.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1992
AA19920536

Een Tilburgse observatie van een Tilburgse observatie

T. Kooijmans

Hoge Raad 13 november 2012, nr. 10/02916, ECLI:NL:HR:2012:BW9338, LJN: BW9338

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2013
AA20130222

Het beroep van officier van justitie

L.Ph. den Hollander

De officier is in het dagelijks leven vooral bezig met drie dingen: het leiding geven aan de opsporing, het samen met ketenpartners zorg dragen voor een op elkaar afgestemde handhaving, en natuurlijk het afdoen van strafzaken. Als ik hier spreek over de officier gaat het overigens veelal over de officier, bijgestaan door andere parketmedewerkers, die deels in mandaat voorbereidend en ondersteunend werk voor hem of haar (vaak: haar) verrichten.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 2007
AA20070174

Het handhavingsonderzoek (Digitaal boek)

Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking

O.J.D.M.L. Jansen

Post thumbnail

Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Bij de beantwoording van deze vraag komt een aantal normen uit de beginselen van behoorlijk bestuur – deze beginselen normeren ook de opsporing – en uit artikel 6 EVRM, alsmede het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de orde.

9789069163215 - 12-2-1999

Het strafrecht als cement van de samenleving

Interview met prof.mr. Th.W. van Veen

F.G.H. Kristen, K. Schrijvers

Prof.mr. Th.W. van Veen studeerde voor de oorlogsjaren (1938-1939) rechten in Utrecht en voltooide zijn studie tijdens de oorlog in Groningen. Een drieëneenhalf uur durend mondeling examen bij prof.mr. M.P. Vrij vormde de basis voor een verdergaande samenwerking. Hoewel Vrij — op dat moment reeds raadsheer in de Hoge Raad — in wezen zijn promotor was, promoveerde Van Veen in 1949 op het thema generale preventie bij prof.mr. B.V.A. Röling. Na twintig jaar als journalist bij het Vrije Volk gewerkt te hebben, waarvan de laatste zes jaar als hoofdredacteur, aanvaardde hij in 1969 het hoogleraarschap in Groningen. Sedertdien heeft Van Veen talloze malen van zich laten horen met wetenschappelijke publicaties, de bewerking van Van Bemmelens handboek Ons Strafrecht en de vele noten in de Nederlandse Jurisprudentie. Op 11 januari 1996 spraken wij met de emeritus hoogleraar in zijn woning te Zuidhorn.

Verdieping | Interview
September 1996
AA19960550

Juni 1993

Katern 47: Strafrecht

C.H. Brants

Kijkt u even recht in de camera alstublieft?

H. Sackers

In dit artikel wordt door de auteur ingegaan op het feit dat er voor verdachten van een strafbaar feit steeds verder afbreuk wordt gedaan aan hun privacy en persoon. De auteur bespreekt hoe volgens hem een belangenafweging moet worden gemaakt tussen opsporing en privacy.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2006
AA20060891

Mr. Big een maatje te groot voor Nederland?

Over de toelaatbaarheid en de normering van undercoveroperaties

J.H. Crijns, M.J. Dubelaar

Post thumbnail Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad een tweetal arresten gewezen inzake de zogeheten Mr. Big-methode. Onderzocht wordt wat de uitspraken betekenen voor de toekomstige inzet van deze methode en hoeveel ruimte het door de Hoge Raad geschetste kader nog biedt voor andersoortige, op artikel 126j Sv gestoelde undercoveroperaties waarin opsporingsambtenaren actief interfereren in het leven van verdachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2020
AA20200748

Opsporing verzocht

O. van Klinken, M.A. Leijten

Redactioneel artikel over destijds controversiële wetsvoorstellen waarin accountants en financiële instellingen mogelijk worden gedwongen om gevallen van fraude en ongebruikelijke transacties te melden aan justitie. De redacteuren vinden dit een stap te ver en geen taak voor private instellingen.

Opinie | Redactioneel
Juni 1993
AA19930442

Predictive identification

Tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming

D.B. Sander, B.F.M. Vulto

Predictive identification is een vorm van predictive policing - het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data - waarbij personen als potentiële misdadigers worden aangewezen. In dit redactioneel worden twee strafrechtelijke bezwaren tegen predictive policing aangevoerd: allereerst kan predictive policing misbruik van bevoegdheid en etnisch profileren in de hand werken en ten tweede verstoort predictive identification mogelijk de balans tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming in de Nederlandse rechtsorde.

Opinie | Redactioneel
November 2019
AA20190827

Rechtsvraag (182) Fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Rechtsvraag betreffende het fiscaal strafprocesrecht. Bij beantwoording van de casus dienen onder anderen de leerstukken van détournement de pouvoir, het pressieverbod, ontvankelijkheid van het OM en het nemo debet bis vexari-beginsel.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1989
AA19890066

Wet wapens en munitie

J. van Ees

Met ingang van 1 september 1989 trad in werking de Wet van 5 februari 1986, houdende nieuwe wettelijke regeling inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen, enzovoort van wapens en munitie (Wet wapens en munitie). De nieuwe wet bevat een administratief stelsel waarmee wordt beoogd het legale wapenbezit zo veel mogelijk te beheersen. Verder bevat de nieuwe wet ruime bevoegdheden voor de toezichthoudende ambtenaren, teneinde hen de mogelijkheden te bieden voor een zo effectief mogelijke bestrijding van het illegale wapenbezit. De ontwikkeling die de voorstellen met betrekking tot deze bevoegdheden tijdens de parlementaire behandeling hebben doorgemaakt, is een interessante. Op die ontwikkeling wordt in dit artikel kort teruggeblikt. Ook wordt er aandacht besteed de inhoud en systematiek van de WWM en het toezicht op de naleving van de WWM;

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 1989
AA19890929

Toont alle 12 resultaten