omgevingsrecht

Toont alle 8 resultaten

De lange weg naar de Omgevingswet

G.A. van der Veen

Post thumbnail Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Samen met vier algemene maatregelen van bestuur vervangt die 26 wetten en vele amvb’s op het terrein van de ruimtelijke ordening en het milieu. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Na de achtergronden en doelstellingen van de wet, de totstandkomingsgeschiedenis en de inhoud van de Omgevingswet komen in dit artikel mogelijke pijnpunten en kritiek op de wet of onderdelen daarvan aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2023
AA20230649

De Schipholsaga: vragen en twijfels bij een natuurvergunning

S.D.P Kole

Post thumbnail Schiphol is vanwege de milieuoverlast die het gevolg is van alle vliegbewegingen van en naar de nationale luchthaven, de daaruit voortvloeiende andere economische activiteiten en de bijbehorende verkeersstromen regelmatig onderwerp van discussie in de samenleving en in het Nederlandse parlement. Vanaf september 2023 ligt Schiphol opnieuw onder een vergrootglas. De aanleiding hiervoor vormt de verlening van een natuurvergunning aan de nationale luchthaven door de Minister voor Natuur en Stikstof. De wijze waarop de aanvraag voor de vergunning is behandeld roept vragen op. Een vergelijkbare opmerking kan worden gemaakt ten aanzien van de manier waarop met een verzoek om handhavend optreden is omgegaan alsmede de motivering en de inhoud van de thans verleende natuurvergunning. De vraag kan worden gesteld of de gang van zaken in dit dossier niet op onderdelen in strijd is met het geldende (inter)nationale omgevingsrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2024
AA20240340

De wind in de zeilen voor windenergie of toch niet helemaal?

Het opwekken van duurzame energie is geen prioritair belang

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6671, LJN: BY6671, nr. 201204057/1/R1 (Prodeon)
 
Weigering door Provinciale Staten van Overijssel om een inpassingsplan vast te stellen ten behoeve van de bouw van een windturbinepark. Zoekgebieden voor opwekking van duurzame energie. Betekenis provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor belangenafweging. Vaststellen inpassingsplan is discretionaire bevoegdheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2013
AA20130390

Jezus Redt

Beperking van de uitingsvrijheid door welstandseisen

R.J.B. Schutgens

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1135, LJN:BN1135, nr. 200906181/1/H1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2011
AA20110136

maart 2007

Katern 102: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

M. Bruin

Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht

De hoofdlijnen en de belangrijkste doelstellingen op een rij

A.G.A. Nijmeijer

Post thumbnail Het omgevingsrecht is veel te complex geworden, volgens de regering. De wet- en regelgeving binnen dit rechtsgebied moeten ‘eenvoudig beter’. Daartoe is medio 2014 een wetsvoorstel Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel belooft grote veranderingen in het omgevingsrecht teweeg te brengen. Tijd voor een eerste kennismaking met dit majeure en ambitieuze wetsvoorstel.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2014
AA20140902

Waarom zijn milieurechters noodzakelijk?

F. Bouquelle , L. Lavrysen

Post thumbnail Op internationaal vlak is het aantal gespecialiseerde milieurechtbanken geëxplodeerd. In tegenstelling tot de globale trend zijn er in Europa geen onafhankelijke, op zichzelf staande, gespecialiseerde milieurechtbanken met uitgebreide jurisdictie. Er zijn wel de facto gespecialiseerde kamers of afdelingen binnen de algemene en, voornamelijk, administratieve rechtbanken, omdat milieuzaken systematisch naar die kamers onderscheidenlijk afdelingen worden verwezen. Specialisatie binnen de bestaande rechtbanken kan alleen structureel en op de lange termijn worden gewaarborgd als zij in de wet wordt verankerd en verplicht is.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220556

Wie wat Wabo

J.C. van Oosten

Post thumbnail Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo wijzigt de procedures voor het reguleren van plaatsgebonden activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, zoals het realiseren van woonwijken en fabrieken, aanzienlijk. In deze bijdrage wordt de Wabo uitvoerig besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2011
AA20110439

Toont alle 8 resultaten