De vangnet-beschikking (art. 4:30 BW); de allereerste uitspraak van de Hoge Raad over het sinds 2003 geldende erfrecht


Hoge Raad 8 juni 2007, nr. R06/057HR, ECLI:NL:HR:2007:BA2507, LJN: BA2507

Erfrecht. Afgewezen verzoek van onterfde echtgenote van erflater op voet van artikel 4:30 BW tot bevel aan testamentair erfgenaam mee te werken aan vestiging van verzorgingsvruchtgebruik en aan executeurs tot boedelbeschrijving; strekking artikel 4:30 BW en opheffingsgronden als bedoeld in artikel 4:33 lid 2 BW; bepaling behoefte.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: oktober 2007

Archiefcode: AA20070793

Hoge Raad 08-06-2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA2507) zaaknummer: R06/057HR

legitimaire portie nieuw erfrecht verzorgingsvruchtgebruik

Burgerlijk recht Erfrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie