De regeling van abortus in het verenigde Duitsland


In het verenigde Duitsland gelden nu twee verschillende abortusregelingen: de liberale DDR-regeling, die van toepassing blijft in de deelstaten die voor de vereniging de DDR vormden, en een veel minder liberale regeling in de ‘Westduitse’ deelstaten. Op grond van het Einigungsvertrag moet de Duitse wetgever aan deze situatie voor het einde van 1992 een einde maken en één abortusregeling voor het verenigde Duitsland ontwerpen. In dit artikel wordt eerst het grondwettelijk kader geschetst waarbinnen een dergelijke regeling moet passen. Daarna worden de (juridische) mogelijkheden onderzocht om de DDR-regeling als regeling voor heel Duitsland in te voeren en daarmee een van de laatste restanten van het DDR-recht in het verenigde Duitsland te behouden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Barkhuysen

Verschijning: januari 1992

Archiefcode: AA19920014

abortus DDR grondwettelijk kader liberale wetgeving verenigd Duitsland

Burgerlijk recht GezondheidsrechtMetajuridica Rechtsvergelijking

Verdieping Studentartikel