Toont alle 3 resultaten

Bestuur en burgerlijke rechter III

Competentie en procedure

E.M.H. Hirsch Ballin

Derde artikel in de reeks van jurisprudentieoverzichten waarin de verhouding tussen burgerlijk recht en bestuursrecht aan de orde komt. In dit artikel wordt aan de hand van (recente) jurisprudentie besproken hoe het zit met de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880263

Burgerlijke rechter ook reserverechter in ambtenarenzaken

L.J.A. Damen

Hoge Raad 28 februari 1992, nr. 14635, ECLI:NL:HR:1992:ZC0527, NJ 1992, 687 m.nt. MS, AB 301 m.nt. FHvdB, Gem. stem 6952.6 m.nt. L.J.A. Damen, TAR nr. 86, m.nt. P.L. de Vos op pp. 328-329 (Changoe/Staat). Ook bekend als Ambtenarenwet II. In dit arrest gaat de Hoge Raad 'om'. De Hoge Raad oordeelt dat de burgerlijke rechter ook bevoegd is in zaken waarbij schadevergoeding aan de orde is waarbij het gaat om een ambtenaar. Dit was een van de laatste zaken voor invoering van de Awb en bakende de verhouding tussen burgerlijke en administratieve rechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1993
AA19930282

Menselijke waardigheid en de rechten van niet rechtmatig verblijvenden

A.B. Terlouw

Post thumbnail Het bieden van bed, bad en brood aan onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen is sinds jaar en dag onderwerp van discussie, zowel binnen regering en parlement, als tussen het Rijk en de gemeenten. Internationale en nationale rechters hebben zich gebogen over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op een vorm van opvang. In deze bijdrage wordt nagegaan welke rechten onrechtmatig in Nederland verblijvenden hebben. Hoe beschermenswaardig zijn zij, wat betekent hun recht op menselijke waardigheid en welke opvang wordt in de praktijk nog aan uitgeprocedeerde asielzoekers geboden?

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
april 2020
AA20200412

Toont alle 3 resultaten