Aansprakelijkheid bestuurders en ‘medebeleidsbepalers’ in faillissement van een BV


Hoge Raad 20 mei 1988, nr. 7346, ECLI:NL:HR:1988:AD0329, NJ 1989, 676 m.n. Maeijer (Koster/Kobo BV)

In dit arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot staat de aansprakelijkheid van een beleidsbepaler als gelijke van een bestuurder centraal voor het tekort aan de failliete boedel bij onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad oordeelt dat in geval van het uitblijven van tegenspraak het wettelijk stelsel van art. 2:248 lid 1 en 2 BW met zich meebrengt dat het niet hebben bijgehouden van een boekhouding een onbehoorlijke taakvervulling met zich meebrengt welk vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. In de noot wordt op dit alles dieper ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: februari 1990

Archiefcode: AA19900095

Hoge Raad 20-05-1988 (ECLI:NL:HR:1988:AD0329) zaaknummer: 7346

boekhoudplicht feitelijk leidinggeven medebeleidsbepalers persoonlijke aansprakelijkheid wettelijk vermoeden

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie