Resultaat 13–24 van de 33 resultaten wordt getoond

Het systeem van het privaatrecht

R.M. Wibier

Post thumbnail Deze bijdrage gaat over de vraag of het privaatrecht een systeem vormt, of bestaat uit losse, onsamenhangende regels. En over wat dat betekent voor de wetenschap en de rechtspraktijk. En voor de vrijheid van de wetgever om van dat systeem af te wijken. Als voorbeeld wordt het ontwerp ‘Wet opheffing verpandingsverboden’ besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2020
AA20201042

Is recht wetenschap?

E.H. Hondius

De vraag of recht een wetenschap is wordt in deze column aan de orde gesteld en gelukkig komt onze columnist tot de conclusie dat het wel zo is, ze mist echter de kracht om dit aan andere duidelijk te maken, hier is dus verbetering nodig.

Opinie | Column
November 2004
AA20040769

Juni 1989

Katern 31: Staatsrecht

A. Huygen

Kritische Criminologie in Europa

Perspectief voor sociale rechtvaardigheid

R. van Swaaningen

Hebben we in de jaren negentig behoefte aan een kritisch perspectief in de criminologie, of is het vooral de taak van de criminoloog een bijdrage te leveren aan de strijd tegen criminaliteit? In mijn proefschrift verdedig ik de stelling dat een al te functionalistische benadering van de criminologie de doodsteek is voor haar wetenschappelijke ontwikkeling en dat een kritisch paradigma hiertoe onontbeerlijk is. De centrale onderzoeksvraag van het proefschrift luidt welke van de oorspronkelijke kritisch criminologische uitgangspunten en concepten uit de jaren zeventig dienen te worden behouden, welke bijstelling behoeven en welke beter in zijn geheel kunnen worden vergeten. Hiertoe wordt eerst een analytisch overzicht geboden van historische en contemporaine ontwikkelingen van de kritische criminologie en sociale bewegingen op het gebied van strafrechtshervorming in verschillende Europese landen. Daarna volgt een analyse van het veranderde strafrechtelijke klimaat in de jaren tachtig. Ten derde wordt voor een drietal centrale punten binnen het actuele justitiële debat een alternatieve visie ontwikkeld. Hierbij wordt gepoogd empirisch criminologische en rechtstheoretische discussies op elkaar te betrekken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 1996
AA19960209

Medische Experimenten op Incompetenten: Over Individuele Rechten en Rechtbescherming

Incl. Afsluiting Rode Draad

L. Bergkamp

Ter afsluiting van de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht' wordt er een artikel gepubliceerd over medische experimenten bij incompetenten. De auteur komt de conclusie dat medische experimenten bij wilsonbekwamen niet toelaatbaar zijn en geeft daar veel gronden voor aan. Daartoe bespreekt de auteur een concept-wetsvoorstel en gaat daarbij met name in op de begripsomschrijvingen.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
December 1991
AA19911157

Noten kraken

C.A.J.M. Kortmann

C.A.J.M. Kortmann doet kort uit de doeken waar een goede annotatie aan moet voldoen en welk onderscheid er bestaat.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2001
AA20010794

Noten spiegelen

F.B. Bakels

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op het belang van annotaties in het algemeen, en meer in het bijzonder voor de rechtspraak. Ten onrechte wordt daaraan tegenwoordig door de wetenschap, onder invloed van de bètafaculteiten, een tweederangs status toegekend. De rechtspraktijk claimt immers het recht op voorlichting en kritiek van niveau. En ook de wetenschap is gediend met hoogwaardige annotaties omdat de rechtspraak vaak voorop loopt met de vernieuwing van het recht. Daarna wordt het betoog toegespitst op de noten van jubilaris Henk Snijders.

Perspectief | Reeks ´De waarde van de annotatie´
December 2016
AA20160984

Noten van HJS en de feitenrechter

J.M.J. Chorus

Post thumbnail

De rol die de noot voor de feitenrechter speelt, en de moderne geschiedenis van de noot in Nederland worden eerst geschetst. Dan komt aan de orde wat in een noot thuishoort, eerst volgens de wetenschap (Snijders, Bloembergen, Van Dijck en Vranken). Aan de hand van de (enige) noot die Snijders in de NJ bij een uitspraak van een feitenrechter heeft geschreven, wordt een element aangewezen dat de feitenrechter graag in een noot aantreft.

Perspectief | Reeks ´De waarde van de annotatie´
Januari 2017
AA20170065

Omzien in verwondering

Omzien in verwondering

E.H. Hondius

In deze column wordt door Ewoud Hondius ingegaan op het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het juridische onderwijs naar aanleiding van een artikel van L. Mok.

Opinie | Column
Maart 2005
AA20050129

Over leermeester en leerling: het gildestelsel binnen de universiteit van Leiden aan het eind van de twintigste eeuw

M.S. Groenhuijsen

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Onder doctoren', gaat Groenhuijsen in op zijn leermeester, profesoor Melai, en over hoe deze op Leidse rechtenfaculteit de vaksectie strafrecht leidde en welke eisen hij stelde aan het wetenschappelijk personeel.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
November 2008
AA20080841

Over wetenschappelijke integriteit II

E.H. Hondius

Vervolg op een column uit AA2007 (7) waarbij Hondius weer in gaat op de wetenschappelijke integriteit bij het vervullen van nevenfuncties naast het zijn van onderzoeker.

Opinie | Column
September 2006
AA20060571

Plagiaat

E.H. Hondius

In deze column gaat Ewoud Hondius in op het verschijnsel plagiaat en waarom dit in strijd is met de regels van de wetenschap.

Opinie | Column
November 2005
AA20050917

Resultaat 13–24 van de 33 resultaten wordt getoond