Toont alle 9 resultaten

‘Bewust roekeloosheid’ in het arbeidsrecht.

Een verheldering van een moeilijk begrip

J. Honée

Het begrip 'bewuste roekeloosheid' heeft veel pennen aan het schrijven gebracht: juristen kunnen niet goed uit de voeten met de restrictieve betekenis die de Hoge Raad in het arrest Pollemans/Hoondert aan het begrip heeft gegeven. Uitkomsten van cognitief psychologisch onderzoek geven echter steun aan de gangbare uitleg van het begrip in de rechtspraak.

Verdieping | Studentartikel
februari 2008
AA20080098

‘Dansen op rollerskates’: werkgeversaansprakelijkheid voor letsel bij bedrijfsuitjes en personeelsactiviteiten

T. Hartlief

Hoge Raad 17 april 2009, nr. 08/00635, ECLI:NL:HR:2009:BH1996, RvdW 2009, 552 (MV Communicatie/X) In deze annotatie bij dit arrest van de Hoge Raad komt aan de orde in hoeverre de werkgever aansprakelijk is voor letsel ontstaan aan de zijde van de werknemer bij bedrijfsongevallen. De vordering wordt i.c. gestoeld op art. 7:658 BW en subsidiair op het algemene art. 7:611 BW. Een van de vragen die hier aan de orde komt, is of de schade is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend waarmee aansprakelijkheid o.g.v. art. 7:658 BW. Het hof houdt de werkgever echter aansprakelijk o.g.v. art. 7:611 BW. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand en motiveert duidelijk wat het verschil is tussen aansprakelijkheid o.b.v. art. 7:658 BW in vergelijking met art. 7:611 BW. In de noot wordt e.e.a. in perspectief geplaatst en wordt met name de verschillen tussen aansprakelijkheid die al dan niet uit het werk voortvloeien behandeld aan de hand van lagere jurisprudentie en de toepassing van art. 7:658 en 7:611 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2009
AA20090646

Erven Cijsouw-De Schelde

J. Hijma

Hoge Raad 25 juni 1993, nr. 14958, ECLI:NL:HR:1993:AD1907, NJ 1993, 686 m.nt. PAS (Erven Cijsouw/De Schelde) Arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot over de aansprakelijkheid van de werkgever die bij de dood van de schade lijdende werknemer wordt voortgezet door haar erfgenamen. Het betreft een zaak waarbij schade is opgelopen door het inademen van asbest. In de zaak komt duidelijk naar voren dat het bewijzen van het (tijdstip) van het causaal verband voor de aansprakelijkheidsstelling in maatschappelijk ongelijke verhoudingen niet zo zwaar op de schouders van de schade lijdende werknemer wordt gelegd als in verhoudingen die maatschappelijk gelijk zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1994
AA19940109

maart 2008

Katern 106: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

juni 2008

Katern 107: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

september 1988

Katern 28: Burgerlijk procesrecht

A.G. Castermans, M.E. Franke, W.L. Valk, M.A.C. Veeger

Stichting Reclassering Nederland/X

T. Hartlief

Hoge Raad 22 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:AG3612, RvdW 1999, 17 (Stichting Reclassering Nederland/X) Dit arrest geeft aan tot hoe ver de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekte reikt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1999
AA19990275

Stress en eigen schuld

A. Bouichi, M. de Jonge, M. Nolen

Dit redactioneel behandelt de vraag in welke mate een werkgever aansprakelijk kan zijn indien een van zijn werknemers psychische of lichamelijke schade lijdt als gevolg van stress op de werkvloer.

Opinie | Redactioneel
december 2002
AA20020867

Werkgeversaansprakelijkheid bij burnout

S.D. Lindenbergh

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad besloten dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor een burnout van zijn werknemer. Dit artikel behandelt de recente ontwikkelingen en de nieuwe zaken omtrent deze problematiek.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2005
AA20050722

Toont alle 9 resultaten