Toont alle 11 resultaten

Algemene voorwaarden van nutsbedrijven onder druk?: een reactie

R.R.M. de Moor

De auteur gaat in op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het gebruik van algemene voorwaarden door nutsbedrijven. De auteur gaat in op de wijze waarop de consument ermee te maken heeft.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1993
AA19930626

Beantwoording rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij de onder curatele stelling in combinatie met algemeen verbintenissenrecht aan de aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1994
AA19940690

Bos bijt met Landsbankí in het IJslandse ijs

L.J.A. Damen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 22 april 2019, ECLI:NL:RVS:2009:BI1842, nr. 200809196/1, LJN: BI1842 Uitspraak van de ABRvS en daarbij behorende noot behorende bij de 'Icesave-affaire'. Provincies en gemeenten hebben zelfstandig, zonder instemming van de minister van Financiën, een vordering ingesteld en beslag laten leggen tegen de bank en de bezittingen daarvan. De daartoe genomen besluiten worden bij KB vernietigd wegens strijd met het algemeen belang. Het gevolg is een procedure bij de ABRvS waarbij o.a. de lokale autonomie van de lagere overheden aan de orde komt. Behandeld wordt in de noot de mogelijkheid van spontane vernietiging door de Kroon van besluiten van lagere overheden, het daarbij behorende 'beleidskader', de toegang tot de rechter en de rechtsbescherming en marginale toetsing.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2009
AA20090660

Cont(r)actbreuk…

Beantwoording rechtsvraag (318) Verbintenissenrecht

S.R. Damminga, I. Haazen

In deze beantwoording van de rechtsvraag wordt onder andere ingegaan op: geldigheid overeenkomst, onverschuldigde betaling, vernietigingsgronden.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2005
AA20050520

Gastels bedrijfspand

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 13 april 2001, nr. C99/208HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1059, NJ 2001, 32 (Braat/Ros). Ook wel bekend als Gastels bedrijfspand. Het onderhavige geval ging om de vraag of bijeen overeenkomst tot koop en verkoop van een onroerende zaak — een bedrijfspand te Oud Gastel — de uitsluiting van de bevoegdheden tot ontbinding en vernietiging heeft te gelden als een gebruikelijke voorwaarde waaronder zulke overeenkomsten plegen te worden gesloten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2002
AA20020089

Maart 2003

Katern 86: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Kinderen op de digitale snelweg – prijsschieten?

A. Bouichi, M. Zwiers

Dit redactioneel pakt de problemen aan die ontstaan doordat er steeds meer nieuwe elektronische diensten komen. Het gaat er in dit artikel over of kinderen niet beschermd moeten worden tegen het kopen van artikelen middels de nieuwe elektronische hulpmiddelen.

Opinie | Redactioneel
Maart 2003
AA20030139

Lampe-Videoworks

Vordering en vernietiging van aandeelhoudersbesluit tot ontslag van een mede-aandeelhouder/directeur in een 'besloten' bv.

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 31 mei 1996, nr. 16000, ECLI:NL:HR:1996:ZC2089, NJ 1996, 694, m.nt. Maeijer (Lampe/Videoworks) Geschil waarbij een directeur en aandeelhouder van een BV ontslagen wordt na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders en herstel van zijn positie als directeur wenst. De Hoge Raad oordeelt dat zijn vordering niet gespecificeerd genoeg is waardoor er niet voldaan is aan het vereiste van 'redelijk belang' bij het instellen van een vordering tot vernietiging van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1997
AA19970220

Nawoord op bovenstaande reactie

M.B.M. Loos

Nawoord bij een reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over de algemene voorwaarden die gehanteerd worden door nutsbedrijven.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1993
AA19930628

Spontane vernietiging van bouwvergunningen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0834, nrs. 200106021/1 en 200201516/1, AB 2003, 1 en 2 m.nt. dG. Spontane vernietiging bouwvergunning, verlening bouwvergunning in strijd met de wet; toetsing aan criteria voor hanteren vernietigingsbevoegdheid; wetenschap bij bouwer van onrechtmatige vergunningverlening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2003
AA20030196

Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 28 april 2006, nr. C05/027HR, ECLI:NL:HR:2006:AV8719, JOL 2006, 279, RvdW 2006, 449, LJN: AV8719 Annotatie bij een arrest over een geschil rondom een ontbonden huwelijksgemeenschap nadat dit is vernietigd door dwaling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2006
AA20060621

Toont alle 11 resultaten