Verenigde Naties

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

De United Nations Compensation Commission

Een stap vooruit in het internationale staatsaansprakelijkheidsrecht?

L. van Zoelen

Inmiddels is het meer dan vijf jaar geleden dat de Golfoorlog na ingrijpen van de Verenigde Naties (VN) tot een einde kwam. De schade die in die oorlog werd toegebracht, is enorm. Minder bekend is dat de slachtoffers van de Golfoorlog — en hier betreft het zowel natuurlijke personen als nationale en internationale rechtspersonen — een schadevergoeding van Irak kunnen ontvangen via de United Nations Compensation Commission (UNCC). Deze Commissie is speciaal door de Veiligheidsraad (VR) opgericht om schadevergoedingen toe te kennen uit het United Nations Compensation Fund (UNCF). Opmerkelijk is dat deze Commissie die de claims beoordeelt tevens bevoegd is om, voorzover de VR daarin niet heeft voorzien, de aansprakelijkheid van Irak en de schadevergoedingsprocedure zelf nader te regelen. In welke mate verschillen de UNCC-regels en die van de VR van het traditionele staatsaansprakelijkheidsrecht en in hoeverre kan de inhoud ervan bijdragen aan een verbetering van het traditionele internationale aansprakelijkheidsrecht?

Verdieping | Studentartikel
december 1996
AA19960738

De United Nations Compensation Commission: wonderkind of wangedrocht?

M.T. Kamminga

Hier wordt het experiment van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om geschillen te beslechten, de United Nations Compensation Commission besproken.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020580

Een internationaal klachtrecht bij schendingen van sociaaleconomische mensenrechten?

A.P.M. Coomans

Deze bijdrage bespreekt en becommentarieert de visie en de argumenten van de Nederlandse regering over de totstandkoming van een klachtrechtprotocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten waarover in de Verenigde Naties momenteel gesproken wordt. Kernvraag daarbij is in hoeverre de naleving van sociale en economische mensenrechten vatbaar is voor rechterlijke toetsing. De regering is van mening dat dit niet goed mogelijk is. In deze bijdrage wordt betoogd dat dit een conservatief standpunt is dat geen recht doet aan recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2003
AA20030022

Een internationaal strafhof: Het Statuut van Rome in vogelvlucht

Amnesty International, L. van Troost

Een diplomatieke conferentie in Rome onder auspiciën van de Verenigde Naties resulteerde deze zomer in een verdrag ter oprichting van een permanent Internationaal Strafhof. In het artikel wordt het Statuut van Rome in hoofdlijnen uiteengezet en op een aantal belangrijke punten van een kort commentaar voorzien.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 1998
AA19980882

Gezondheid als mensenrecht

Overpeinzingen in het licht van de coronacrisis

B. Toebes

Post thumbnail

De coronacrisis laat ons zien dat volksgezondheid een groot maar ook kwetsbaar goed is. Net als rechten op privacy, fysieke integriteit en godsdienstvrijheid ligt de bescherming van de gezondheid verankerd in onze Grondwet en in een reeks mensenrechtenverdragen waar Nederland partij bij is. Wat zijn de implicaties van deze norm, en wat is de betekenis ervan in de coronacrisis?

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2021
AA20210225

Het Internationaal Jaar van Groente en Fruit: een rijke voedingsbodem?

E.C.E. te Dorsthorst

Sinds 1959 roepen de Verenigde Naties bepaalde jaren uit als ‘themajaren’ – zo is 2021 het Internationaal Jaar van Groente en Fruit. Hoe is deze traditie van het benoemen van themajaren tot stand gekomen? En wat voor een impact kunnen dergelijke soft-law-instrumenten, zoals het besluit tot het verkondigen van een Groente en Fruit-jaar, nu echt hebben op de nationale rechtsorde?

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2021
AA20210921

Het is bon ton om European Union bashing te bedrijven

Interview met P.H. Kooijmans, hoogleraar Volkenrecht te Leiden en oud-Minister van Buitenlandse Zaken

S.E. Bartels, I. Giesen

P.H. Kooijmans (1933) studeerde rechten en economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan diezelfde instelling promoveerde hij in 1964 en werd hij in 1965 benoemd tot hoogleraar Volkenrecht. In de periode 1973-1977 was hij staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl. Van 1978 tot eind 1992 was hij wederom hoogleraar Volkenrecht, ditmaal aan de Rijksuniversiteit Leiden. Al deze werkzaamheden vormden geen beletsel voor inspanningen in het kader van de Verenigde Naties. Kooijmans was voorzitter van de Commissie voor de Rechten van de Mens en speciaal rapporteur inzake foltering. Vanaf 1 januari 1993 heeft hij als minister van Buitenlandse Zaken het kabinet-Lubbers-III versterkt. Kooijmans is tegenwoordig weer terug op zijn oude stek aan de RUL. Wij spraken 50 jaar na D-Day met de demissionaire minister, voornamelijk over de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Verdieping | Interview
november 1994
AA19940725

Internationaal en supranationaal op het internet

M. Zwiers

Een blik op de website van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Overig | Website
mei 2003
AA20030403

januari 1988

Katern 25: Mensenrechten

E.A. Alkema

september 1999

Katern 72: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

december 1999

Katern 73: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

Klimaatverandering voor het Internationaal Gerechtshof: perspectief voor een advies

A.J. Fleming, M.J. Wewerinke-Singh

Post thumbnail Wereldwijd voeren jongeren actie voor ambitieuzer klimaatbeleid. Een specifieke campagne van deze jongeren richt zich op het verkrijgen van een advies van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering en mensenrechten. Zo’n klimaatadvies kan meer duidelijkheid bieden over de verplichtingen van staten om huidige en toekomstige generaties tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220566

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond