vennootschappelijk belang

Toont alle 7 resultaten

Beschermingsconstructies: Auxinvest/GTI Holding

Uitgifte preferente beschermings-aandelen

M.J.G.C. Raaijmakers

Rechtbank Utrecht 15 september 1993, ECLI:NL:RBUTR:1993:AC4321, NJ 1994, 558 (mrs. Van Schendel, Huijbers-Koopman, De Laat) (Auxinvest NV/NV GTI Holding e.a.) In dit vonnis van de Rechtbank Utrecht komt de geoorloofdheid van het uitgeven van beschermingsprefs aan de orde. De vraag is of de onderneming, na een besluit van het bestuur en de Raad van Commissarissen, bevoegd was om preferente aandelen uit te geven om op die manier een vermeende vijandelijke overname tegen te gaan. In de noot wordt dieper ingegaan op zulke beschermingsconstructies aan de hand van oudere rechtspraak. Daaraan voorafgaand wordt uitgelegd hoe een NV 'public' kan gaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1995
AA19950133

De commissaris: onafhankelijk?

S.R. Schuit

In deze bijdrage wordt ingegaan op de onafhankelijkheid van de commissaris of de Raad van Commissarissen binnen een onderneming. De schrijver gaat daarbij vooral in op de norm van het `vennootschappelijk belang´ waaraan commissarissen zich moeten conformeren.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1997
AA19970082

Draagplicht bij concernfinanciering: een kwestie van profijt of van solidariteit?

S.M. Bartman

Hoge Raad 13 juli 2012, nr. 10/05295, ECLI:NL:HR:2012:BW4206, LJN: BW4206, NJ 2012, 447, JOR 2012/306, m.nt. Bergervoet (Janssen q.q./JVS Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2012
AA20120830

Krediet financiering van bedrijfsovernames

R. Mellenbergh

Post thumbnail Een leidraad voor studenten en praktijkjuristen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst.

9789069167848 - 10-11-2014

Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen

J.B. Wezeman

In dit artikel gaat Wezeman in op het wetsvoorstel dat dient ter wijziging van de interne verhoudingen binnen bestuur en toezichthoudend orgaan (raad van commissarissen) bij een besloten of naamloze vennootschap. In de toekomst, als het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, is het voor een vennootschap mogelijk om voor een monitisch (one-tier) of dualistisch (two-tier) bestuursmodel te kiezen. In dit artikel wordt in grote lijnen het wetsvoorstel besproken. Aan de orde komen de introductie van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Ook wordt de herziening van de tegenstrijdig belang regeling besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2009
AA20090110

Verantwoordelijke vennootschappen en anderszins activistische aandeelhouders

O. Oost

Post thumbnail Een groep aandeelhouders van Shell zet zijn vennootschapsrechtelijke rechten in om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het tegengaan van klimaatverandering. In deze bijdrage worden de juridische en morele grenzen hiervan verkend.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2019
AA20190038

Zorgvuldige voorbereiding van besluitvorming als algemeen beginsel van behoorlijk ondernemingsbestuur: het PUEM arrest

P. Roos

Aan de hand van een ondernemingsrechtelijk arrest (PUEM-arrest; Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734) worden er twee in het ondernemingsrecht van belang zijnde rechtsbeginselen besproken te weten: het beginsel dat besluiten van een ondernemer zorgvuldig voorbereid dienen te worden en het beginsel dat een regel ook feitelijk door het normadressaat van die regel kan worden nageleefd. Voorafgaand aan de bespreking van de beginselen wordt het arrest behandeld.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910809

Toont alle 7 resultaten