studeren in het buitenland

Toont alle 7 resultaten

1992 en het juridisch onderwijs

R.W. Jagtenberg

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of het verdergaande Europese integratieproces een verandering in de rechtenstudie vergt. Daarbij wordt er ook ingegaan op het REPINT programma. Een stageprogramma in Nederland als bij een buitenlands advocatenkantoor. Daarna wordt het Erasmusprogramma behandelt waardoor studeren in het buitenland eenvoudiger wordt. Het artikel wordt afgesloten met enkele suggesties ter verbetering van het programma.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890507

De rechtenstudie in de Verenigde Staten

E.H. Hondius

In dit artikel bespreekt Hondius hoe het is om te studeren aan de Amerikaanse Louisiana State University te Baton Rouge. Hondius schetst het klimaat op de universiteit en het gebied waar het ligt.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080669

Dienstplicht contra Werken en Studeren in het Buitenland

In het licht van Grondwet, bestuurs- en EEG-recht

J.H.B. Hulshof

In deze bijdrage wordt de rechtspositie van de ´student-werknemer/dienstplichtige´ is. De huidige situatie vormt een barrière, die manlijke studenten er van kan weerhouden in het buitenland te gaan studeren. Een barrière die aldus in de weg staat aan het EG-doel van een studentenmobiliteit van tien procent, terwijl Nederland op die manier in de ontwikkeling van de wetenschap en daarmee ook het wetenschappelijk onderwijs in een ongunstiger positie komt dan landen die deze hindernis voor hun studenten niet opwerpen.

Verdieping | Studentartikel
december 1988
AA19880821

ERASMUS en de OV-studentenkaart

H.S.J. Albers

Met ingang van 1 januari 1991 hebben alle studenten in Nederland die een basisbeurs ontvangen de beschikking gekregen over een OV-studentenkaart. Op vertoon van deze kaart kan de houder in geheel Nederland onbeperkt met het openbaar vervoer reizen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er niets aan de hand is. De studenten reizen, of ze het nu leuk vinden of niet, 'gratis' met het openbaar vervoer, en de minister van O&W bezuinigt met deze actie op de basisbeurzen. Toch kleven er aan deze regeling aspecten die op gespannen voet zouden kunnen staan met het Europese recht. De OV-studentenkaart is in het buitenland immers niet geldig. Wanneer nu een student besluit om een deel van zijn studie in het buitenland te volgen wordt, zodra hij de Nederlandse grens oversteekt, zijn studietoelage als het ware gekort met een bedrag gelijk aan de waarde van zijn OV-studentenkaart. Toen dit probleem in de Tweede Kamer van het Nederlandse Parlement aan de orde werd gesteld, weigerde de minister uitdrukkelijk een regeling te treffen voor de studerenden in het buitenland. De student wordt voor zijn verlies dus niet gecompenseerd. Ook in het Europees Parlement zijn vragen gesteld over deze kwestie. De Commissie werd gevraagd of zij van mening is dat de OV-kaartenregeling discriminerend is en of deze in strijd komt met het Gemeenschappelijk beleid om de mobiliteit van studenten te bevorderen zoals dat is neergelegd in het ERASMUS-besluit. In dit artikel zal onderzocht worden in hoeverre de huidige regeling voor de OV-studentenkaart, waarbij geen compensatie geboden wordt voor de waardevermindering van de studiebeurs bij studie en verblijf in het buitenland, inderdaad in strijd komt met het EG-recht. Hierbij zal met name gelet worden op de bepalingen van het ERASMUS-programma die zijn vervat in Besluit 87/32 van de Raad. Tenslotte zal kort besproken worden in hoeverre het mogelijk is om tegen de beslissing van de minister, indien die inderdaad in strijd mocht blijken te komen met het EG-recht, op te komen.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 1992
AA19920151

Het Amerikaanse ‘master of laws’-programma

D. Lemstra

In dit artikel wordt door een ervaringsdeskundige het post-doctorale onderwijs beschreven aan een Amerikaanse universiteit, meer in het bijzonder: Columbia University. Er wordt ingegaan op het onderwijssysteem, -programma en praktische zaken zoals aanmelden en kosten van de opleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 1991
AA19910396

Internationalisering en het ERASMUS-programma

C.H.M. Bartelds

De internationalisering van het hoger onderwijs staat volop in de belangstelling. Een sterkere internationale gerichtheid van onderzoekers, docenten en studenten lijkt onontkoombaar, nu het Nederlandse onderzoek en onderwijs in toenemende mate aan internationale maatstaven gemeten zullen worden. Maar internationalisering is ook leuk. Het is voor docenten en onderzoekers inspirerend. En voor studenten betekent een studieperiode in het buitenland een vaak leerzame en boeiende ervaring en een duidelijk voordeel op de arbeidsmarkt. Voor de bevordering van de internationale mobiliteit en samenwerking zijn verschillende internationale programma's van start gegaan, met als meest bekende het ERASMUs-programma. Deze bijdrage behandelt de totstandkoming van het ERASMUs-programma, de ERASMUs-beurs, en tot slot de toekomst van ERASMUs.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 1989
AA19890988

Studeren in Cambridge (Engeland)

Summer School in English Legal Methods

G.T.M.J. Raaijmakers

Studeren in het buitenland is een ervaring die eigenlijk geen student onthouden zou mogen worden. In dit artikel volgt een korte schets van de mogelijkheid om in het Engelse Cambridge studie-ervaring op te doen met een korte zomercursus.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 1994
AA19940143

Toont alle 7 resultaten