Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

Communautair toezicht op Nationale Steunmaatregelen

Enkele beschouwingen over de effektiviteit van de artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag

J.A. Winter

In dit artikel wordt ingegaan op het onderwerp van de staatssteun en steunmaatregelen door de nationale overheden. Deze steun aan nationale bedrijven en bedrijfstakken verstoort de interne markt. In het artikel worden de artikelen 92 en 93 EEG behandeld waarbij de opzet en ratio hiervan aan de orde komt. Het steunbegrip van art. 92 EEG wordt uitvoerig besproken. Ook komen verschillende vormen van steun aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890441

De Europese Commissie op dit moment en in de toekomst

H.B.B. Vedder

‘Brussel verbiedt steun aan noodlijdende voetbalclubs’. Soortgelijke koppen waren de laatste tijd te lezen in de Nederlandse media. Met ‘Brussel’ blijkt bij nadere bestudering meer dan één ding te worden bedoeld. Vaak doelt men op de Europese Gemeenschap of Europese Unie als geheel. Minstens even vaak blijkt dat eigenlijk wordt gesproken over de Europese Commissie. Wat is nu deze Europese Commissie, wat is haar rol en hoe functioneert zij? Op deze en andere vragen zal hieronder worden ingegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2003
AA20030266

De invloed van het EG-recht op het Nederlandse belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

De betekenis van het recht van de Europese Gemeenschap op het belastingdomein van de lidstaten is de laatste jaren sterk toegenomen. De harmonisatie op het terrein van de BTW en accijnzen is voor velen, ook voor menig fiscalist, geruisloos ingevoerd. Alleen de tarieven zijn nog een nationale aangelegenheid. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap kent geen verplichting tot harmonisatie van de directe belastingen. Europese regelgeving op dit terrein heeft dan ook nauwelijks plaatsgevonden. De lidstaten willen de directe belastingen graag nationaal houden en blijven daarom vasthouden aan het unanimiteitsvereiste op fiscaal terrein. De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Ge- meenschappen is van groot belang en levert nogal eens verrassende en voor de lidstaten onaangename uitspraken op. Tot slot komen in dit artikel nog onderwerpen aan de orde als fiscale staatssteun, fiscaal beleid en rechtsbescherming.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010358

De invloed van politiek-economische voorkeuren op de besluitvorming van het Gerecht inzake EU-mededingingsrecht

W. Wijtvliet

Dit artikel bespreekt een nieuwe methode om politiek-economische voorkeuren van EU-rechters te meten, analyseert de invloed van deze voorkeuren op de rechtspraak van het Gerecht inzake EU mededingings- en staatssteunrecht en gaat kort in op een mogelijke normatieve implicatie van statistisch onderzoek naar rechterlijke besluitvorming.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2020
AA20200037

De spanning tussen gezag van gewijsde en het Europese doeltreffendheidsbeginsel

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 11 november 2015, nr. C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742 (Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein Westfalen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2016
AA20160286

De verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

A.H.Th. de Boer

Artikel waarin wordt ingegaan op de wetgeving die heeft geleid tot de verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, die leidde tot het ontstaan van van SDU (NV). Ingegaan wordt op de gang van zaken van deze privatisering. De basis ervan in het regeerakkoord de verschillende wetten en wetsvoorstellen wordt besproken tot de uiteindelijke oprichting van een aparte naamloze vennootschap. Daarbij komt vervolgens de vermogensovergang, storting op aandelen en de overgang van het personeel aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1989
AA19890195

Europese Mededingingsregels in het perspectief van het Witboek voor de Interne Markt

M. Fierstra

Met een optimisme zo mogelijk nog groter dan het pessimisme waarmee het door Orwell verdoemde 1984 werd tegemoetgetreden, wordt uitgekeken naar 1992, het jaar waarin de communautaire interne markt moet worden gerealiseerd. Veel aandacht wordt geschonken aan de voorstellen die de Commissie moet doen en besluiten die de Raad dient te nemen voor het bereiken van deze doelstelling alsmede aan de voorbereiding van het bedrijfsleven op de nieuwe mogelijkheden. Minder aandacht kreeg tot nu toe de betekenis van de interne markt voor die beleidsgebieden waar de Commissie al betrekkelijk zelfstandig een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Europese integratie. Dit opstel heeft tot onderwerp mogelijke gevolgen van de interne markt voor het Europese mededingingsrecht.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890428

Het eerste arrest over steunverlening aan de banken gedurende de financiële crisis

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 2 maart 2012, gevoegde zaken T-29/10 en T-33/10, ECLI:EU:T:2012:98 (Koninkrijk der Nederlanden (T-29/10) en ING Groep NV (T-33/10) t. Europese Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2012
AA20120465

Het recht van de EU voor decentrale overheden

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Post thumbnail Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

9789069168555 - 19-08-2016

Het recht van de EU voor decentrale overheden (Digitaal boek)

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Post thumbnail Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

9789069168555 - 19-08-2016

Italiaanse premier haalt zijn gram met behulp van het gemeenschapsrecht

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 17 november 2009, zaak C-169/08, ECLI:EU:C:2009:709 (Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione Sardegna) Vrij verrichten van diensten; Artikel 49 EG; Staatssteun; Artikel 87 EG; Regionale wetgeving die belasting op toeristische tussenstops van vliegtuigen bestemd voor privévervoer van personen en van pleziervaartuigen instelt die enkel geldt voor exploitanten die hun fiscaal domicilie buiten grondgebied van regio hebben.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2010
AA20100197

september 2006

Katern 100: Europees recht

- UL Europa Instituut

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond