solvabiliteit

Toont alle 4 resultaten

De Conservatrix-casus: pionieren met resolutie

J. Altunian, F.L.P. Vulto

Post thumbnail Dit artikel is gewijd aan het faillissement van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V. In dit artikel ontleden de auteurs de spraakmakende Conservatrix-casus en wordt onderzocht hoe de afwikkelingsinstrumenten van De Nederlandsche Bank N.V. in een faillissement van een levensverzekeraar werken. In hoeverre bieden de ruime kaders waarbinnen de rol van De Nederlandsche Bank N.V. als toezichthouder wordt vormgegeven, houvast en welke lering kan getrokken worden uit deze in het oog springende casus?

Verdieping | Studentartikel
november 2022
AA20220841

De leveraged buy-out constructie: Caveat rector!

D.F.H. Stein, M.R. Tjon Akon

Door de zogeheten leveraged buy-out, waarbij een overname grotendeels gefinancierd wordt met leningen ten laste van de vennootschap, vergroot het vreemd vermogen van die vennootschap. Vaak gaat dat echter gepaard met het omlaag brengen van het eigen vermogen door een dividenduitkering. Bij deze constructie wordt een overname van een vennootschap met name gefinancierd met vreemd kapitaal (leningen) in plaats van eigen kapitaal (storting op aandelen). Daniël Stein en Melvin Tjon Akon stellen dat in de huidige Faillissementswet het gevaar van de leveraged buy-out, namelijk dat de vennootschap over voldoende liquide middelen beschikt maar meer schulden heeft dan zij op de lange termijn zal kunnen voldoen, onvoldoende wordt onderkend.

Opinie | Redactioneel
januari 2011
AA20110005

De mislukte redding van een vallende ster

Over de verschillende fases rondom het faillissement

B.C.H. Smit

Post thumbnail

Juist in deze tijd van economische crisis spelen faillissementen een belangrijke rol.  Zowel vanuit civielrechtelijk perspectief als vanuit een fiscaalrechtelijk perspectief is de dynamiek rondom een dergelijk faillissement interessant. Zeker omdat de verhouding tussen de zekerheidshouder enerzijds en de fiscus anderzijds recentelijk op verschillende manieren is gewijzigd. Met name het Belastingplan 2013 en het programma Herijking Faillissementsrecht zorgen rondom het faillissement voor tegenstrijdige krachten tussen deze twee betrokken partijen. Deze bijdrage gaat dan ook over de discrepantie die bestaat tussen de doelstelling van beide projecten.

Verdieping | Studentartikel
december 2014
AA20140893

Icesave: ‘If something seems too good to be true, it probably is’

H.M. Vletter-van Dort

Post thumbnail Hoe is het mogelijk dat duizenden Nederlanders miljoenen euro’s hebben overgeboekt naar Landsbanki, een IJslandse bank die internetspaarders (via haar speciale internetspaarproduct met de naam Icesave) een wel heel hoge rente bood op de bij haar ingelegde bedragen? Had De Nederlandsche Bank niet moeten ingrijpen? Koesterde niemand argwaan? Hoe kan het dat deze IJslandse bank failliet is gegaan, de IJslandse staat in haar faillissement heeft meegesleurd maar dat vrijwel alle Nederlandse particuliere spaarders het grootste deel van hun ingelegde centjes netjes terug hebben gekregen? Prof. Vletter-van Dort rangschikt de feiten en gaat dan in op de vraag of DNB had kunnen of moeten ingrijpen.

Verdieping | Studentartikel
december 2009
AA20090810

Toont alle 4 resultaten