Toont alle 6 resultaten

Constitutionele toetsing anno 2022: tussen dikastocratie en toeslagenschandaal

M.J. Vetzo

Constitutionele toetsing staat volop in de belangstelling. Getuige de ‘Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing’ wil het kabinet-Rutte IV nu ook echt werk gaan maken van wijziging van het toetsingsverbod. Het kabinet balanceert daarbij tussen meer rechterlijke rechtsbescherming enerzijds en het voorkomen van vergaande wijzigingen in de verhouding rechter-wetgever anderzijds. Voor het verdere debat over constitutionele toetsing anno 2022 is het behulpzaam als enkele van de (oudere) dichotomieën waarvan het kabinet zich bij die evenwichtsoefening bedient, worden ingeruild voor hedendaags, verfijnder rechtsdenken.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
november 2022
AA20220912

De overtreffende trap van ‘gelijkheid’

M.M. Dolman

Het gelijkheidsbeginsel is niet meer wat het geweest is. Ooit was het een klassiek grondrecht als alle andere; alle burgers werden geacht gelijk te zijn voor de wet, die hen moest vrijwaren van willekeur van overheidswege. Gelijkheid was formeel; zij was een attribuut van de vrije burger. Welk gebruik hij ervan maakte en maken kon deed niet terzake. Die tijd komt nooit meer terug, en gelukkig maar. Men kan gelijkheid niet proclameren en dan menen dat zij verwezenlijkt is. Mensen zijn niet gelijk, ook niet voor het recht. Integendeel, het recht onderscheidt, dus behandelt mensen per definitie als ongelijken. Dat doet het ook waar het maatschappelijke ongelijkheden beoogt op te heffen. Immers, niet langer wordt genoegen genomen met fraaie spreuken: gelijkheid is een maatschappelijk doel, dat actief verwezenlijkt dient te worden. Welke middelen heiligt dit doel?

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910897

Een kritische beschouwing over de mensenrechtendeclaratie van Caro

A. Ellian

De strijd om de naleving van de rechten van de mens in de islamitische wereld heeft uiteindelijk tot het verdrag The Cairo Declaration on Human Rights in Islam geleid. In dit artikel wordt dit verdrag in drie verschillende stappen aan een analyse onderwerpen. Allereerst wil ik de achtergronden ervan bespreken, daarna zal ik proberen de achterliggende motieven van de verdragsluitende partijen te achterhalen en ten slotte zal ik het verdrag (dus de afgekondigde rechten) met het daarin opgenomen beperkingsmechanisme trachten te exponeren. Dit artikel is geen kritische beschouwing van een wereldreligie. Het mag niet met de neokoloniale ideeën over de islamitische cultuur worden verward.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 1997
AA19970793

Over staten, volken en individuen, en de moeizame weg naar aanscherping van het recht op ontwikkeling

W.J.M. van Genugten

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in 1986 een nieuw mensenrecht in het leven geroepen: het recht op ontwikkeling. De auteur is gevraagd aan te geven wat het inhoudt en wat er sinds 1986 is ondernomen om het handen en voeten te geven.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 1994
AA19940651

Passende arbeid als recht van de mens

Recht op arbeid en op werkloosheidsuitkering in internationaal en Nederlands recht

F.J.H.C. Smit

Hebben de economische, sociale en culturele rechten in het algemeen en het recht op arbeid in het bijzonder rechtskracht en zijn zij afdwingbaar? Voldoet reeds alle arbeid daartoe waar de werknemer in staat is als voorwerp van het recht op arbeid of moet dit recht worden uitlegd en toegepast als recht op passende arbeid? Kan de werkloze werknemer volgens internationaal en Nederlands recht worden verplicht tot het verrichten van elke arbeid waartoe hij of zij in staat is, danwel tot het verrichten van passende arbeid alleen? Wat is de minimumgrens van deze verplichting die een uitkering in geval van werkloosheid met zich meebrengt?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1994
AA19940463

Toetsing van wetgeving aan de sociale grondrechten van hoofdstuk 1 van de Grondwet

J.W.A. Fleuren

Post thumbnail In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre het toetsingsverbod in de weg staat om wetten in formele zin te toetsen aan de sociale grondrechten neergelegd in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Waar een toetsingsverbod voor klassieke grondrechten buiten twijfel verheven is, blijft dit voor de instructienormen en taakstellingen voor de overheid die de sociale grondrechten zijn, een open vraag die niet alleen academisch is.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080620

Toont alle 6 resultaten