Rode draad 'Bewijs en bewijsrecht'

Toont alle 9 resultaten

‘Er moet veel meer aandacht worden besteed aan het feitelijk onderzoek in civiele zaken’

Interview met prof.mr. W.D.H. Asser

P. van den Broek, R. Schrömbges

In het kader van het Rode draad-thema voor 1999 'Bewijs en Bewijsrecht' geeft prof. mr. W.D.H. Asser zijn visie op het burgerlijk procesrecht en het bewijsrecht in Nederland.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Interview
oktober 1999
AA19990728

Beantwoording rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht

J. Wöretshofer

Aan de hand van een strafrechtelijke incestcasus werden enkele vragen gesteld aan de lezers van Ars Aequi. In dit artikel worden de inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
september 1999
AA19990676

Bewijs en kleine rechtshulp

H.G. van der Wilt

Dit artikel behandelt de zogenaamde kleine rechtshulp, een instrument waarmee verschillende landen samenwerken om grensoverschrijdende misdaad aan te pakken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1999
AA19990525

Bewijsrecht en sociale zekerheid

I.P. Asscher-Vonk

De vraag die auteur in onderstaand artikel heeft proberen te beantwoorden is: "Op welke wijze moeten de feiten waarop een claim met betrekking tot sociale zekerheid steunt, worden bewezen?"

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1999
AA19990448

De bewijswaardering in civiele zaken: vage noties of scherpe normen?

I. Giesen

De bewijswaardering is in de nederlandse literatuur over het burgerlijk procesrecht geen populair onderwerp, hoewel het in de praktijk wel zeer belangrijk is. In het onderhavige artikel wordt daarom getracht dit begrip nader te omschrijven. Gezocht wordt naar 'scherpere' normen dan de vage notie van 'een redelijke mate van zekerheid' die meestal ingeroepen wordt.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
september 1999
AA19990623

De Wet ongedocumenteerden

M. Geerdink

Inmiddels is het driekwart jaar geleden dat de Wet ongedocumenteerden in werking is getreden. Deze wet heeft een aantal nieuwe bepalingen aan de Vreemdelingenwet toegevoegd. In deze bijdrage voor de Rode Draad 'Bewijs en Bewijsrecht' wil ik nader ingaan op het bij deze wet ingevoerde artikel 15c lid 1 onder f Vw, omdat er nogal wat discussie is geweest over de bewijslast die deze bepaling aan de asielzoeker oplegt.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
november 1999
AA19990813

Mythologie en werkelijkheid in het strafrechtelijk bewijsrecht: een reactie

Auteur geeft een reactie op het door Rozemond in Ars Aequi gepubliceerde stuk omtrent het de auditu-bewijs.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
april 1999
AA19990256

Twee benaderingen bij gebruik van statistisch bewijs

H.O. Kerkmeester

Sinds het arrest Binderen/Kaya is algemeen geaccepteerd dat in civiele zaken gebruik kan worden gemaakt van statistisch bewijsmateriaal. Vooral voor het leveren van indirect bewijs van discriminatie en op de terreinen van gezondheids- en milieuschade kunnen statistische gegevens belangrijke diensten bewijzen. In deze bijdrage zal worden aangegeven wat onder statistisch bewijs kan worden verstaan. Er zullen twee wijzen worden onderscheiden waarop met dit bewijs kan worden omgegaan, namelijk het kansbepalingsmodel en het toetsingsmodel. Er zal worden betoogd dat het tweede model in het algemeen de voorkeur verdient.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
november 1999
AA19990793

Waar het ècht om gaat bij de de auditu discussie

W.A. Wagenaar

Prof. W.A. Wagenaar geeft een reactie op de reactie die de heer Rozemond gaf op het intervieuw dat met eerstegenoemde werd gehouden in het kader van het de auditu-bewijs.

Opinie | Reactie/nawoord | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
april 1999
AA19990254

Toont alle 9 resultaten