Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

‘Spoedcursus’ arresten lezen en analyseren

A.O. Lubbers

In deze ‘spoedcursus’ wordt uitgelegd waar de belangrijkste informatie in een arrest te vinden is, zodat arresten niet meer tot in detail hoeven te worden gelezen.

februari 2008
AA20080163

Carl Schmitt en de beslissing in het recht

J. Kiewiet

Post thumbnail Het werk van de jurist Carl Schmitt krijgt – ondanks dat hij als nazi-jurist bekend staat – de laatste jaren veel aandacht. Na een korte biografie laat ik zien wat de betekenis van Schmitts werk voor de huidige rechtswetenschap is, waarbij ik mij op de verhouding tussen recht en de beslissing richt.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2013
AA20130740

De ‘rechtsvormende taak’ van de rechter? Een kritische noot

Discussie over de wenselijkheid van de rechterlijke rechtsvorming: een gepasseerd station?

C. Schutte

Post thumbnail Tweede bijdrage in deze uitgave van Ars Aequi over de rechtsvormende taak van de rechter door Schutte. Aan de orde komen wederom de uitlating van prof. mr. C.A.J.M. Kortmann over rechtsvorming en het rapport over versterking van de cassatierechtspraak uit 2008. De auteur gaat in op de volgende vraag: 'Wat is rechtsvorming door de rechter?'. Verder behandelt hij de taak van de rechter in het staatsbestel alsmede rechtsbescherming.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2009
AA20090676

De rol van het recht in het vestigingsklimaat

M. Faure

Post thumbnail

In toenemende mate wordt er, mede in het licht van Brexit, van uitgegaan dat de overgebleven EU-lidstaten in een concurrentieslag zullen treden om uit het Verenigd Koninkrijk vertrekkende bedrijven met gunstige rechtsregels aan zich te binden. Minder duidelijk is echter of bedrijven op basis van verschillen in rechtsregels ook daadwerkelijk zullen verhuizen. In de rechtseconomische literatuur is aan deze vraag heel wat aandacht besteed. Naast theoretische studies is ook empirisch onderzocht in welke mate verschillen in rechtsregels in de praktijk een invloed uitoefenen op de vestigingsbeslissing van bedrijven. Deze bijdrage biedt een kritisch overzicht van lessen die uit deze rechtseconomische literatuur kunnen worden getrokken aangaande de rol van het recht in het vestigingsklimaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2018
AA20180009

De verhouding tussen sportregel en rechtsregel

C. Boon

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad wordt ingegaan op het karakter van sport, de verschillen tussen rechts- en sportregels en wordt civielrechtelijke jurisprudentie besproken die ziet op de aansprakelijkheid bij schade ontstaan in sportsituaties.

Overig | Rode draad | Sport en recht
januari 1996
AA19960023

juni 1992

Katern 43: Criminologie

M.A. Zwanenburg

september 2000

Katern 76: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Logica en recht: een onhoudbaar huwelijk

L.M.M. Royakkers

Post thumbnail In dit artikel wordt aan de hand van een casus die gebaseerd is op de RVV ingegaan op de regels van de logica. Aan de orde komen de syntactische inconsistentie en de semantische inconsistentie aan de orde. De auteur betoogt dat het recht geen grip heeft op inconsistenties. Daaraan voorafgaand gaat de auteur in op de logica, de aard daarvan en enkele centrale begrippen. In de laatste paragraaf gaat de auteur in de band en de werking tussen recht en logica.

Verdieping | Studentartikel
januari 2009
AA20090011

Open wetgeving, open normen

Een normtheorie om normen naar hun inhoud te onderscheiden en te definiëren

P. Rustenburg

Pieter Rustenburg promoveerde op 14 mei 2020 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht’. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2020
AA20201202

Recht en slecht (Digitaal boek)

Beginselen van een algemene rechtsleer

W. Duk

Post thumbnail Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

9789069163154 - 01-01-1999

Rechtsbeginselen en rechtspositivisme

P.W Brouwer

Artikel over hoe rechtsbeginselen spelen bij rechtspositivisme. In het artikel wordt daarbij met name ingegaan op de overeenkomsten en verschillen die bestaan tussen rechtsregels en rechtsbeginselen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910757

Rechtsvorming door de rechter is onvermijdelijk

A. Hammerstein

Naar aanleiding van het afscheidscollege van prof. mr. C.A.J.M Kortmann waarin de ver aangemeten rol van de rechter bij rechtsvorming aan de orde werd gesteld, gaat Hammerstein in op het fenomeen 'rechtsvorming'. Daarbij bespreekt hij de doctrine, het rapport 'Versterking van de cassatierechtspraak' waarin de rechtsvormende taak ook naar voren komt. Vervolgens wordt de juridische grondslag van rechtsvorming / -vinding besproken. Daarna worden de grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter besproken.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2009
AA20090672

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond