Resultaat 13–19 van de 19 resultaten wordt getoond

Strijd met redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als rechtsmiddel in relatie tot besluiten van de rechtspersoon?

A.F. Verdam

Hoe verhoudt het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich tot een vordering uit onrechtmatige daad? Wat betekent het IMG-arrest, is het bevredigend en welke vraag wordt – anders dan wel gedacht – niet beantwoord?

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2017
AA20170283

Toerekening van kennis aan een rechtspersoon: mijmeringen bij een Hindoestaanse tempel

S.M. Bartman

Hoge Raad 29 maart 2019, nr. 18/01396, ECLI:​NL:​HR:​2019:​467, NJ 2019/157 (Mandir)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190482

Überseering: vestigingsvrijheid en erkenning van rechtspersonen en vennootschappen binnen de EU

M.J.G.C. Raaijmakers

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 november 2002, ECLI:EU:C:2002:632, nr C-208/00, NJ 2003, 58, m.nt. P. Vlas; JOR 2003, 4 m.nt. G. van Solinge (Überseering) Verdragsrechtelijke vestigingsvrijheid binnen de Europese Unie verhindert dat een lidstaat op grond van zijn internationaal privaatrecht een buitenlandse rechtspersoon die haar werkelijke zetel binnen die lidstaat heeft beperkingen kan opleggen anders dan op grond van het algemeen belang.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2003
AA20030379

VDV Totaalbouw: vof failleert als rechtspersoon maar is dat niet (?)

'Ceci n'est pas une pipe'

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/03627, ECLI:NL:HR:2015:251, Ondernemingsrecht 2015, p. 230-232 m.nt. A.J.S.M. Tervoort (eiser/BEPRO)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2015
AA20150801

Verantwoordelijke vennootschappen en anderszins activistische aandeelhouders

O. Oost

Post thumbnail Een groep aandeelhouders van Shell zet zijn vennootschapsrechtelijke rechten in om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het tegengaan van klimaatverandering. In deze bijdrage worden de juridische en morele grenzen hiervan verkend.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2019
AA20190038

Verboden rechtspersonen

S.C.H. Koning

In dit artikel komt de in eind jaren tachtig ingevoerde regeling van verboden rechtspersonen aan de orde. Nederland kent de grondwettelijk verankerde verenigingsvrijheid. De in de wet neergelegde beperkingen daarvan kennen een civielrechtelijke (art. 2:15 BW (oud)) en een strafrechtelijke (art. 140 Sr) en zijn aan strenge grenzen gebonden. In het artikel komt de voorgeschiedenis en totstandkoming van de regeling aan de orde net als de criteria voor een verbodenverklaring en strafrechtelijke vervolging wegens lid zijn van een criminele organisatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 1988
AA19880762

Verboden rechtspersonen: een reactie en naschrift

S.C.H. Koning, J.H.B. van der Meer

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over verboden rechtspersonen. De auteur onderscheidt enige juridische onjuistheden en doet enige aanbevelingen ten aanzien van het leerstuk van het verboden verklaren van rechtspersonen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 1989
AA19890565

Resultaat 13–19 van de 19 resultaten wordt getoond