Toont alle 10 resultaten

De grondwet, de doodstraf en de volksovertuiging

L. van Troost

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Oktober 2010
AA20100732

Een duivels dilemma

J.H. Gerards

Hard cases; wat te doen wanneer er een siameese tweeling wordt geboren, waarvan duidelijk is dat als ze worden gescheiden er eentje zal sterven, maar als ze dat niet doen beide zullen sterven, maar de ouders tegen scheiding zijn.

Opinie | Amuse
Mei 2007
AA20070409

Fataal politiegeweld en het recht van nabestaanden

Y. Buruma

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 4 mei 2001, Application no. 24746/94, ECLI:CE:ECHR:2001:0504JUD002474694 (Hugh Jordan v. The United Kingdom). In de noot van prof. Y. Buruma bij dit arrest wordt ingegaan op art. 2 EVRM waarbij het recht op leven centraal staat. In het arrest en de noot wordt besproken in hoeverre de staat een onderzoeksplicht heeft bij een fataal slachtoffer veroorzaakt door geweld van staatswege.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2001
AA20010665

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?

W.L.J.M. Duijst , E. Thoonen

Post thumbnail Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2018
AA20180777

Het Europese Hof over hulp bij suïcide

G. den Hartogh

In het recente Pretty-arrest heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vastgesteld dat onder het EVRM staten het recht hebben om hulp bij suïcide categorisch te verbieden. De overwegingenvan het Hof maken duidelijk hoe het recht op leven (art. 2) opgevat moet worden: het recht beschermt niet de vrijheid om zelf over leven en dood te beschikken, en zelfs niet het subjectieve belang van de rechthebbende, maar het leven als een objectief rechtsgoed. Toch wordt legalisering van hulp bij suïcide en euthanasie daarmee niet uitgesloten. De mogelijke rechtvaardiging daarvoor zou via het recht op een privé-leven (art. 8) moeten lopen. Bij legalisering geldt de eis dat kwetsbare personen worden beschermd, maar staten hebben een zekere beoordelingsvrijheid om te bepalen of dat het geval is.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2003
AA20030096

Juridische strijd op leven en dood

S.R. Damminga, R.M. Pasma

In dit artikel komt de morele vraag aan de orde inzake een uitspraak van het Engelse Court of Appeal over de scheiding van een siamese tweeling waarbij een afweging gemaakt moet worden tussen de kwaliteit van leven van de beide kinderen.

Opinie | Redactioneel
Februari 2003
AA20030087

December 1999

Katern 73: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

September 2004

Katern 92: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein

Nieuwe euthanasiewetgeving getoetst aan het EVRM

C. Samkalden, H. Snijders

De nieuwe wettelijke regeling van euthanasie heeft geleid tot heftige reacties uit binnen- en buitenland. Een van de kritiekpunten is dat euthanasie in strijd zou zijn met het recht op leven, zoals onder andere vastgelegd in artikel 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fun- damentele vrijheden(hierna:EVRM). Interpretatie van artikel 2 EVRM kan echter niet leiden tot de conclusie dat euthanasie in strijd is met het daar omschreven recht op leven.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juli 2001
AA20010558

Staat van verwarring

Over euthanasie, vergevorderde dementie en het recht op leven

B.C. van Beers

Post thumbnail Mag een arts op grond van een eerder opgestelde euthanasieverklaring het leven van haar diep demente patiënt beëindigen, omdat zij meent dat er sprake is van uitzichtloos, ondraaglijk lijden, zelfs als de inmiddels wilsonbekwaam geworden patiënt zelf expliciet zegt (nog) niet dood te willen? Onlangs beantwoordde de rechtbank Den Haag deze vraag bevestigend. Dit artikel biedt een kritische juridische en rechtsfilosofische analyse van het vonnis.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2020
AA20200141

Toont alle 10 resultaten