Nieuwe euthanasiewetgeving getoetst aan het EVRM


De nieuwe wettelijke regeling van euthanasie heeft geleid tot heftige reacties uit binnen- en buitenland. Een van de kritiekpunten is dat euthanasie in strijd zou zijn met het recht op leven, zoals onder andere vastgelegd in artikel 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fun-
damentele vrijheden(hierna:EVRM). Interpretatie van artikel 2 EVRM kan echter niet leiden tot de conclusie dat euthanasie in strijd is met het daar omschreven recht op leven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Samkalden, H. Snijders

Verschijning: juli 2001

Archiefcode: AA20010558

beschikkingsvrijheid euthanasie recht op leven

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel