Wie wat Wabo


Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo wijzigt de procedures voor het reguleren van plaatsgebonden activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, zoals het realiseren van woonwijken en fabrieken, aanzienlijk. In deze bijdrage wordt de Wabo uitvoerig besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C. van Oosten

Verschijning: Juni 2011

Archiefcode: AA20110439

belanghebbendheid bevoegd gezag omgevingsrecht omgevingsvergunning

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Verdieping Verdiepend artikel