Toont alle 5 resultaten

Bewijs leveren tegen zichzelf. Huiszoeking.

DNA-onderzoek in strafzaken volgens de Commissie-Moons

M. de Klerk

Regelmatig probeert Justitie een verdachte ertoe te bewegen een DNA-test te ondergaan. Nu vindt een test slechts plaats indien de verdachte zijn onschuld wil aantonen of een ander belang heeft bij zo'n test. Het rapport van de Commissie herrijking Wetboek van Strafvordering kan aan deze selectieve onwilligheid van verdachten een einde gaan maken.

Verdieping | Studentartikel
juli 1991
AA19910540

Het ontwerp wetsvoorstel computercriminaliteit III

M.E. Buwalda, N.J.M. Kwakman

Post thumbnail De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstige vormen van computercriminaliteit. Dat vraagt om nieuwe, speciaal daarop toegesneden, straf(proces)rechtelijke instrumenten. Daartoe worden in het ontwerp wetsvoorstel Computercriminaliteit III verstrekkende bevoegdheden toegekend aan politie en justitie. De vraag is of een doelmatige bestrijding van ernstige computercriminaliteit de daarmee gepaard gaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het nemo tenetur-beginsel, voldoende rechtvaardigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2014
AA20140009

Undercover in de cel

Y. Buruma

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 5 november 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:1105JUD004853999, Nieuwsbrief Strafrecht2002, 323 en NJCM–bulletin2003, p. 165-178 m.nt. Egb. Myjer (Allan v. the United Kingdom) In deze noot bij het Allan-arrest wordt ingegaan op de mogelijke schending van art. 6 en 8 EVRM bij het plaatsen van een burgerinformant ter verkrijging van gegevens over de strafbaarstelling van een verdachte.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030661

Verplichte HIV-test versus het nemo-teneturbeginsel

J. Schrover

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op de verhoudingen en spanningen die bestaan tussen het ondergaan van een verplichte HIV-test door een verdachte in geval van een verdenking van een strafbaar feit waarbij het slachtoffer in aanraking is geweest met lichaamsvocht dat het HIV-virus kan overdragen en het nemo-teneturbeginsel. Het wetsvoorstel dat een verplichte test regelt is het wetsvoorstel 'verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken'. Dit wetsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. In het artikel wordt beschreven hoe de voorziening via een civiele procedure in het strafrecht wordt vormgegeven. Dit was de 'oude' weg. In geval het wetsvoorstel wet wordt, zal het de slachtofferbescherming ten goede komen. Vervolgens wordt er ingegaan op de rechtspositie van de verdachte binnen de nieuwe regeling waarbij onder andere wordt ingegaan op het artikel dat de lichamelijke integriteit beschermt (art. 11 Gw). Tenslotte wordt er ingegaan op een mogelijke inbreuk op het nemo-teneturbeginsel en een rechtvaardiging daarvoor.

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090298

Toont alle 5 resultaten