Resultaat 13–24 van de 26 resultaten wordt getoond

Het Wetboek van Strafrecht

N. Rozemond

In deel 15 van 'Canon van het recht' wordt de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht besproken alsook de onveranderlijkheid van bepaalde morele regels die nog steeds aan het thans geldende wetboek ten grondslag liggen.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2009
AA20090681

In extenso

Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail In extenso – Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.

9789069169460 - 17-07-2012

In extenso (Digitaal boek)

Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail In extenso – Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.

9789069169460 - 17-07-2012

Is een illegale uitkering aan een ‘ontkoppelde’ illegaal een besluit?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 12 april 2006, LJN: AW1297, ECLI:NL:RVS:2006:AW1297, nr. 200505351/1, AB 2006, 158 m.nt. I. Sewandono, JB 2006, 151 m.nt. Hans Peters, NJB 2006, p. 1072, nr. 813, NA 2006, 115. In de noot bij deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt ingegaan op de bevoegdheid van een bestuursorgaan om zelfstandig regels te maken. Daarbij rijst de vraag om wat voor regels het gaat. In de annotatie wordt duidelijk uiteengezet wat een algemeen verbindend voorschrift, besluit van algemene strekking en beleidsregel zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2006
AA20060635

juni 1990

Katern 35: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Klassiekers onder de loep

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

9789492766748 - 09-09-2019

Klassiekers onder de loep (Digitaal boek)

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

9789492766748 - 09-09-2019

Mariënburcht

M.S. Groenhuijsen

Hoge Raad 16 oktober 1990, nr. 86988, ECLI:NL:HR:1990:AD1248, NJ 1991, 442 m.nt. G.J.M. Corstens (Mariënburcht) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek die speelt bij het deelnemen aan een criminele organisatie, destijds een 'rechtspersoon met een crimineel oogmerk'. Deze strafzaak speelde zich af in het krakersmilieu en hing samen met de grootschalige ontruiming van een kraakpand in Nijmegen waarbij er door de bewoners van het pand en sympathisanten veel verzet werd geboden. De vraag is nu in hoeverre dat deelnemers deel uitmaken van een vereniging die ten doel had strafbare feiten te plegen. De Hoge Raad komt de conclusie dat het hof een juiste uitspraak heeft gewezen ten aanzien van art. 140 Sr (oud) waarbij op de verschillende bestanddelen wordt ingegaan. In de noot wordt dieper ingegaan op de geschiedenis van art. 140 Sr (oud), de bestanddelen van dit artikel en tenslotte wordt ingegaan op de verhouding tussen art. 140 Sr (oud) en het legaliteitsbeginsel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1991
AA19910416

Nawoord bij voorgaande reactie

Wat wil de wetgever?

J.G. Brouwer, L.M. Bruijn, J. Koornstra, B. Roorda, A.E. Schilder

In het februarinummer 2020 van Ars Aequi schreven M. Bruijn, J. Koornstra, B. Roorda, J. Schilder & J. Brouwer ‘Over vermeende wetshistorische interpretatie en selectieve rechtsvinding’. Harm Kloosterhuis en Carel Smith schreven daarop deze reactie. Met nawoord van Bruijn, Koornstra, Roorda, Schilder & Brouwer.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2020
AA20200568

Rechtsvraag (233) materieel strafrecht (artikel 1 en 1 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

S.A.M. Stolwijk

Rechtsvraag in het kaders van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' waarbij art. 1 en art. 1 lid 2 Sr centraal staan.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
april 1994
AA19940254

Tentamenfraude

S.J. Plemp

Post thumbnail Bij tentamenfraude kan een hogeschool of universiteit ingrijpende sancties opleggen, zoals het uitsluiten van een student van tentamens voor de duur van maximaal een jaar of zelfs het definitief beëindigen van zijn inschrijving. Maar wat is fraude en zijn er nog meer sancties mogelijk? Doorstaan de tentamenfrauderegelingen een toets aan het lex-certa-beginsel en het legaliteitsbeginsel?

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2019
AA20190516

Wat rechtvaardigheid en fast food met elkaar gemeen hebben

J.G.H. Altena-Davidsen, F.S. Bakker

Regels zorgen in de meeste zaken voor voorspelbaarheid, gelijkheid en gerechtigheid tegen een lage prijs. Maar ze produceren door hun algemene karakter onvermijdelijk ook onrechtvaardige uitkomsten in uitzonderingsgevallen. De rechter kiest er soms voor om de wet opzij te zetten, teneinde tot een resultaat te komen dat hij verdedigbaar acht in het individuele geval. Het is echter maar de vraag of de rechtvaardigheid daarmee wel echt gediend is.

Opinie | Redactioneel
juni 2013
AA20130425

Resultaat 13–24 van de 26 resultaten wordt getoond