Is een illegale uitkering aan een ‘ontkoppelde’ illegaal een besluit?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 12 april 2006, LJN: AW1297, ECLI:NL:RVS:2006:AW1297, nr. 200505351/1, AB 2006, 158 m.nt. I. Sewandono, JB 2006, 151 m.nt. Hans Peters, NJB 2006, p. 1072, nr. 813, NA 2006, 115.

In de noot bij deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt ingegaan op de bevoegdheid van een bestuursorgaan om zelfstandig regels te maken. Daarbij rijst de vraag om wat voor regels het gaat. In de annotatie wordt duidelijk uiteengezet wat een algemeen verbindend voorschrift, besluit van algemene strekking en beleidsregel zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: september 2006

Archiefcode: AA20060635

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12-04-2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AW1297) zaaknummer: 200505351/1

besluit buitenwettelijke uitkering legaliteitsbeginsel

Annotaties en wetgeving Annotatie