Toont alle 3 resultaten

De constitutionele crisis in Polen: een uitdaging voor de EU

M. Stremler

Post thumbnail

De crisis rond het Poolse constitutionele hof is een Europese aangelegenheid, omdat de Poolse constitutionele orde deel uitmaakt van het fundament van de Europese Unie. Hoewel optreden door de Europese Commissie daarom gerechtvaardigd is, moet de Commissie wel uitkijken niet meer kwaad dan goed te doen.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2016
AA20160952

De Italiaanse wijze van implementeren

E.I.L. Vos

Het binnen drie jaar implementeren van de Europese Richtlijn inzake productenaansprakelijkheid, n. 85/374, is voor maar liefst negen Lid-Staten niet haalbaar gebleken. Het is vaker voorgekomen dat Lid-Staten richtlijnen niet binnen de voorgeschreven termijn implementeren. Deze situatie kan grotendeels worden voorkomen door een reële termijn voor de aanpassing te stellen, het parlement meer bij de voorbereiding van de ontwerp-richtlijnen te betrekken en de procedures tot implementatie te versnellen. Met betrekking tot dit laatste zou gedacht kunnen worden aan een algemene wet, welke een kader schept voor de aanpassing van de interne ordening aan de communautaire ordening. In Italië bestaat reeds een ontwerp van een dergelijke wet. Dit ontwerp kan voor de andere Lid-Staten tot voorbeeld strekken. Allereerst wordt de problematiek van niet-tijdige implementatie van richtlijnen aangestipt. Vervolgens komen enkele oorzaken aan bod. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de wijze waarop in Italië richtlijnen worden geïmplementeerd. Vos eindigt zijn artikel met het standpunt dat in Nederland het Italiaanse idee van een algemene kaderwet betreffende de uitvoering van de communautaire besluiten navolging moet vinden.

Verdieping | Studentartikel
December 1989
AA19890979

EU-richtlijnen, implementatie­verplichtingen en de inbreukprocedure

De versnelde sanctiemogelijkheid verduidelijkt

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 8 juli 2019, zaak C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573 (Commissie/België)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2019
AA20191011

Toont alle 3 resultaten