Toont alle 9 resultaten

Collectief ontslagrecht. Enkele voorstellen betreffende een betere regelgeving

J. Heinsius

In dit artikel wordt ingegaan op een proefschrift waarbij onderzoek is gedaan naar de werking van de Wet melding collectief ontslag die er gekomen is na implementatie van een Europese richtlijn.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2005
AA20050298

De positie van de Nederlandse wetgevingsjurist bij het implementeren van EU-regelgeving

P.J.P.M. van Lochem

Met de constatering dat Europese regelgeving behoort tot het nationale domein, benadrukte de eerste Visitatiecommissie wetgeving in 2000 dat wetgevingsjuristen (naast andere nationale actoren) zichzelf moesten beschouwen als deelnemers in dit proces en niet als uitvoerders van een opdracht van hogerhand. Dit horizontale beeld lijkt echter niet met de verticale werkelijkheid overeen te komen.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2019
AA20190810

EU-richtlijnen, implementatie­verplichtingen en de inbreukprocedure

De versnelde sanctiemogelijkheid verduidelijkt

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 8 juli 2019, zaak C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573 (Commissie/België)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20191011

Het Britse recht en de Europese Unie

M. Claes, B. de Witte

Van een botsing tussen common law en civil law is, tijdens de 25 jaren van Brits lidmaatschap van de Europese Unie, niets gebleken, hooguit van enige aanpassingsproblemen zoals iedere andere lidstaat van de EU die ook kent. De invloed van het Britse recht op het recht van de Europese Unie is weinig omvangrijk. De invloed in omgekeerde richting, van het EU-recht op het Britse recht, is vrij aanzienlijk en raakt zelfs de kern van het Britse publiekrecht.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980521

Implementatie en doorwerking van Unierecht in het Nederlandse publiekrecht en privaatrecht

S. Haket, R.J.G.M. Widdershoven

Post thumbnail Dit artikel onderzoekt de Unierechtelijke verplichtingen inzake implementatie en doorwerking van richtlijnen en kaderbesluiten en de uitvoering daarvan in het Nederlandse publiekrecht en privaatrecht, anno 2020. Er worden niet alleen nieuwe ontwikkelingen en aanscherpingen afkomstig uit Luxemburg besproken, maar ook de Nederlandse rechtspraktijk inzake doorwerking vergt nadere academische inkadering. De stand van zaken van implementatie en doorwerking in Nederland wordt overwegend positief beoordeeld.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2020
AA20200338

Oneerlijke handelspraktijken

J. Kok, I. Wolffram-Van Doorn

In dit artikel wordt de 'Wet oneerlijke handelspraktijken' besproken. Deze wet, gebaseerd op een Europese richtlijn, past de boeken 3 en 6 BW aan om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. De wet waakt tegen misleidende reclame en andere uitingen. In dit artikel wordt eerst uiteengezet hoeveel mensen recentelijk last hebben gehad van oneerlijke handelspraktijken. Daarna wordt de richtlijn besproken die vooral de bevordering van de interne markt en een hoog niveau van consumentenbescherming beoogt. Daarna wordt de totstandkoming van de richtlijn op Europees niveau besproken. In de vijfde paragraaf komt de implementatie van de richtlijn in het Nederlandse BW aan bod (afd. 6.3.3a BW). Daarin wordt ondermeer de uitwerking van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving besproken, alsmede de handhaving. In de enerlaatste paragraaf wordt kort aandacht besteed aan de parlementaire behandeling van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2009
AA20090120

Rechtsharmonie en wetsharmonie in het internationale strafrecht

G.A.M. Strijards

In het Wetboek van Strafrecht zijn slechts enkele, meer incidentele wezensvreemde elementen tengevolge van internationaal recht aan te wijzen. In dit artikel zal aangetoond worden dat buiten het Wetboek van Strafrecht om belangrijke ontwikkelingen gaande zijn, welke nopen tot het heroverwegen van introverte kenmerken van het Wetboek van Strafrecht.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960378

Vergelijkende reclame

J.A.K. van den Berg, C. Mak

Wetsvoorstel 27619, dat momenteel aanhangig is en dient ter implementatie van EG-richtlijn 97/55, belooft echter aan deze onzekerheid een einde te maken door regels te stellen omtrent de toelaatbaarheid van vergelijkende reclame.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
november 2001
AA20010896

Verlenging duur auteursrecht en naburige rechten

E.J. Arkenbout

De Europese Commissie in Brussel houdt de auteurswetgever in Nederland en de andere landen van de Europese Unie al enige jaren behoorlijk aan het werk. Sinds 1991 is een stroom richtlijnen over de lid-staten uitgestort en het ziet er niet naar uit dat die stroom op korte termijn opdroogt. In dit artikel wordt nader ingegaan op de wijze waarop Nederland inmiddels heeft voldaan aan de verplichting tot implementatie van één van die richtlijnen: de richtlijn betreffende harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (hierna: Duur-richtlijn).

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1996
AA19960259

Toont alle 9 resultaten