Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond

Maart 2007

Katern 102: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

September 2003

Katern 88: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

Maart 2005

Katern 94: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Krom recht en de advocaat

F.A.W. Bannier

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen advocaat en cliënt met betrekking tot declaraties van de advocaat en welke problemen.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
Juli 2005
AA20050620

See you in e-Court?

M. Klompers, M.H.J. van Rest

Sinds januari van dit jaar is e-Court, de eerste ‘internetrechtbank’ in Nederland actief. De stichting e-Court wil geschillen binnen acht weken en tegen lagere kosten dan overheidsrechtspraak beslechten. E-Court behandelt naar eigen zeggen veelvoorkomende civiele zaken voor kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren. Direct na oprichting reageerde de Raad voor de Rechtspraak kritisch. Zijn grootste bezwaar was dat e-Court burgers misleidt door zich ‘rechtbank’ te noemen en de geschilbeslechters met ‘rechter’ aan te duiden.

Opinie | Redactioneel
Mei 2010
AA20100301

The sound of one hand clapping

J.M. Barendrecht

Column van Barendrecht over de voortgang van het mediationtraject ingesteld door de overheid. De recente ontwikkelingen worden behandeld en afgezet tegenover de andere wijzen van geschilbeslechting naast de reguliere rechtsgang.

Opinie | Column
Oktober 2009
AA20090639

Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World: Developing a Theoretical Framework

M.M.T.A. Brus

Bespreking van een proefschrift waarin de machtsuitoefening in de wereld centraal staat. Hierbij staat de volgende vraag centraal: Kan het recht een deel van de stabiliserende en voorspellende rol die tot nog toe met name door het politieke en militaire machtsevenwicht gespeeld werd, overnemen en aan welke voorwaarden moet daarvoor worden voldaan?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juli 1995
AA19950637

Tijdelijke wet Kroongeschillen

J.J. Wiarda

In dit artikel wordt de Tijdelijke wet Kroongeschillen (TwK) besproken. De TwK is tot stand gekomen nadat de Benthem-uitspraak is gedaan en werd beslist door het EHRM dat het Kroonberoep in strijd was met het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM. In dit artikel komt ten aanzien van de TwK aan de orde: De afdeling voor geschillen van bestuur als rechter, het bereik van de TwK, de opzet en structuur van de wet, de toetsingsinstrumenten, ambtsberichten, advisering enz. Vervolgens komt aan de orde wat de toekomstige, defitieve regeling wordt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 1988
AA19880031

Velsen

Geschillen tussen openbare lichamen

P.W.C. Akkermans

KB 20 augustus 1987, nr. 41, AB 1988, nr. 70, met nt. BJvdN (Velsen) In deze noot bij dit KB komt de geschilbeslechting tussen openbare lichamen aan de orde. Deze geschilbeslechting is in meerdere publiekrechtelijke regelingen geregeld waaronder de Gemeentewet (art. 150) en de Provinciewet (art. 121). Ook komt deze geschilbeslechting in art. 136 Grondwet terug. Nadat een casus is behandeld waarbij er een geschil bestond tussen de gemeente Velsen en een Waterschap beslist de Kroon. In de noot wordt dieper op de geschilbeslechting tussen openbare lichamen ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1988
AA19880768

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond