Toont alle 10 resultaten

De vele wegen naar een Europees sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Het Europees sociaal recht is moeizaam van de grond gekomen. Was het sociaal beleid in Europa aanvankelijk nauwelijks herkenbaar, sinds de jaren negentig is het een serieus onderdeel geworden van de Europese integratie. De moeizame totstandkoming van besluiten op dit gebied heeft geleid tot een grote creativiteit in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Grote delen van het sociaal recht in Europa zijn nog steeds nationaal geregeld. Is het gewenst om te komen tot een meer geharmoniseerd Europees sociaal recht en voor zover het antwoord ja luidt, hoe zou dit kunnen worden gerealiseerd? In dit artikel zal om deze vraag te beantwoorden eerst de historische ontwikkeling van het Europees sociaal recht worden geschetst, om vervolgens de verschillende gehanteerde instrumenten te analyseren.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010377

Europese rechtsvormen voor joint ventures

M.J.G.C. Raaijmakers

In dit artikel staat centraal de vraag in hoeverre het EESV, de SE en de ECV geschikte rechtsvormen zijn voor een joint venture tussen partners in verschillende EU-Lid-Staten. De verschillende rechtsvormen worden beschreven alsmede hun voor- en nadelen.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950425

Het Verdrag van Maastricht

K.A.M. Bleeker

In dit artikel wordt het Verdrag van Maastricht besproken dat de Europese Unie voortbrengt. In het verdrag zitten zowel supranationale elementen, de Europese Gemeenschap, als intergouvernementele, de samenwerking op het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en justitie en binnenlandse zaken. In dit artikel worden de belangrijkste artikelen van het verdrag besproken. Ook komen de institutionele en materiële wijzigingen aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1993
AA19930262

december 1988

Katern 29: Konsumentenrecht

E.H. Hondius

september 1989

Katern 32: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

december 2005

Katern 97: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Omroep in de EG: integratie en cultureel protectionisme

J. van den Beukel

Centraal in dit artikel staat de vraag in hoeverre de Lid-Staten van de EG nog soeverein zijn in hun omroepbeleid, mede als onderdeel van nationaal cultuurbeleid. Aan de hand van de stand van de EG-integratie van omroep wordt deze vraag beantwoord, overigens zonder een oordeel te geven over een bepaald omroepbestel. Dat omroep deel kan uitmaken van cultuurbeleid wordt hier aangenomen hoewel discussie op dit punt mogelijk is. Het begrip cultuur kan immers op vele manieren ingevuld worden.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890411

Rechtsvergelijking in het bestuursrecht

E.M.H. Hirsch Ballin, N. Verheij

De bestuursrechtelijke rechtsvergelijking is, in vergelijking met de privaatrechtelijke rechtsvergelijking, nog nauwelijks geïnstitutionaliseerd. Niettemin speelt rechtsvergelijking in het Nederlandse bestuursrecht van oudsher een belangrijke rol. Juist ook op fundamentele punten is veel ontleend aan vooral het Franse en Duitse bestuursrecht. Dat houdt verband met de gebrekkige ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is die achterstand op onze buurlanden goeddeels ingelopen. De hernieuwde belangstelling voor rechtsvergelijking in het bestuursrecht sedert ongeveer vijftien jaar richt zich dan ook meer op verfijningen dan op fundamenten. Te verwachten is dat onder invloed van de toenemende Europese samenwerking en integratie rechtsvergelijking steeds belangrijker zal worden. Nederland, dat nu beschikt over een moderne codificatie, zal daarbij niet langer alleen als importeur, maar ook als exporteur van bestuursrecht kunnen optreden.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940371

The European Central Bank – institutional aspects

R. Smits

Vanuit een juridisch gezichtspunt worden in dit proefschrift de doelstellingen en taken van de ECB behandeld, alsmede de instrumenten waarmee zij vorm kan geven aan haar opdracht. Hierbij ligt de nadruk op de inbedding van de ECB, en van de nationale centrale banken die samen met haar het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) zullen vormen, in het rechtssysteem van de Europese Gemeenschap. Behoudens de vraag in hoeverre het acquis communautaire de werkwijze van het ESCB zal beïnvloeden, staat de vraag naar de invloed van de splitsing tussen de deelnemers aan de monetaire unie (ins) en de lidstaten die er (voorlopig) buiten blijven (outs), centraal.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1997
AA19970469

Voorwoord

L. Bosch, C. Mak, V. Rörsch

Voorwoord bij het bijzonder nummer over de Europese Unie en de Europese integratie.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Opinie | Redactioneel
mei 2001
AA20010299

Toont alle 10 resultaten