Toont alle 5 resultaten

De Hoge Raad en de twee-wegenleer (Digitaal boek)

W.J.J. Beurskens

Post thumbnail Bespreking van de twee-wegenleer jurispudentie van de Hoge Raad.

9789069162607 - 01-01-1997

De Pina-Helmond; het einde van de twee-wegenleer

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 9 juli 1990, nr. 13952, ECLI:NL:HR:1990:AN1176, RvdW 1990, 143 (De Pina/Helmond) Arrest van de Hoge Raad over gebruikmaking door overheden van privaatrechtelijke bevoegdheden ter behartiging van publiekrechtelijke belangen. Voor de vraag of een gemeente naast haar bevoegdheid ontleend aan de Woonwagenwet gebruik mag maken van haar eigendomsrecht om de verwijdering van een woonwagen te bewerkstelligen is beslissend of dit gebruik de regeling van de Woonwagenwet op onaanvaardbare wijze doorkruist. Daarbij moet onder meer worden gelet op de inhoud en strekking van de wet. Voorts is van belang of de gemeente door gebruikmaking van de woonwagenwet een vergelijkbaar resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van haar eigendomsrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1990
AA19900840

Met het aansprakelijkheidsrecht kan niet alles

Interview met A.R. Bloembergen, oud-hoogleraar burgerlijk recht aan de RUL, oud-raadsheer bij de Hoge Raad, waarnemend A-G bij de Hoge Raad

S.E. Bartels, M.A. Leijten

A.R. Bloembergen werd geboren in 1927. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1965 promoveerde hij bij professor van Opstal op schadevergoeding bij onrechtmatige daad. Daarvoor was hij van 1951-1957 advocaat in Den Haag. Nog in het jaar van zijn promotie werd hij benoemd tot hoogleraar burgerlijk recht in Leiden. Deze functie vervulde hij tot 1979 waarna hij raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden werd. Tevens concludeerde hij als waarnemend Advocaat-Generaal enkele malen voor belangrijke arresten. Vlak voor de december-feestdagen spraken wij met hem in zijn werkkamer.

Verdieping | Interview
april 1994
AA19940217

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de overheid

P.F.A. Bierbooms

In dit besproken proefschrift staat centraal hoe de overheid omgaat met zaken waarin zij privaatrechtelijk handelt. Onder andere de doorkruisingsleer, onrechtmatige daad jegens de overheid en de overheid als zaakwaarnemer komen aan de orde.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 1998
AA19980222

Staat-Magnus; nog éénmaal twee-wegen

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 22 oktober 1993 nr. 15164, ECLI:NL:HR:1993:ZC1107, Rechtspraak van de Week 1993, 211c, NJB-katern 1993. p, 502 (Staat/Magnus) Arrest van de Hoge Raad waarbij de twee-wegen- of doorkruisingsleer centraal staat. In deze milieurechtelijke zaak staat de vraag centraal of de Staat in zijn vordering niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat zij door gebruikmaking van een onrechtmatige daadsvordering een mogelijk publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. De Hoge Raad oordeelt aan de hand van de Windmill-criteria dat dit i.c. niet het geval is. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de verhouding tussen publiek- en privaatrecht en de doorkruisingsleer in het bijzonder.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1994
AA19940157

Toont alle 5 resultaten