Toont alle 7 resultaten

De deskundigenparadox: een schijnbare tegenstelling

R.A. Hoving

De deskundigenparadox is het probleem dat rechters deskundigenbewijs moeten beoordelen, terwijl ze zelf weinig kennis hebben over het onderwerp waarover de deskundige informatie geeft. Dit probleem is niet onoverkomelijk. Door kritische vragen te stellen kan de rechter proberen om zich zelfstandig een rationeel oordeel te vormen over het deskundigenbewijs.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2018
AA20180086

De problem-solution-approach in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 3 oktober 2014, nr. 13/03763, ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharma/Sandoz)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2015
AA20150049

Deskundigenperikelen. Vijf problemen voor de civiele rechter

J.P. de Haan

Post thumbnail Als de civiele rechter het noodzakelijk vindt een deskundige te benoemen, dan is de uitkomst van het deskundigenonderzoek vaak bepalend voor de uitkomst van de procedure. Gaandeweg het deskundigenonderzoek kan de rechter evenwel voor problemen komen te staan. In dit artikel worden vijf van dergelijke problemen behandeld. Onderzocht wordt op welke manier de rechter met die problemen kan omgaan. Het artikel mondt uit in een voorstel tot het neerleggen van ‘best practices’ in professionele standaarden.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220869

Expert evidence in het strafproces

S. van Gessel

Deskundigenverklaringen kunnen van doorslaggevende invloed zijn op de uitkomst van een strafproces. Er wordt veel waarde gehecht aan de mening van een deskundige, maar fouten zijn snel gemaakt. Fouten zullen in de praktijk soms nauwelijks te voorkomen zijn, ze zullen in strafproces echter achterhaald moeten worden. In het Engelse strafproces heerst een beter klimaat om kritisch te zijn.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980502

Goede raad is duur!

Een rechtsvergelijkende analyse van de verdeling van kosten voor contra-expertises in het straf-, privaat- en bestuursrecht bezien vanuit het perspectief van de onvermogende procesdeelnemer

M. Visser

In dit artikel zal aan de hand van rechtspraak en literatuur worden ingegaan op de positie van financieel onvermogende procesdeelnemers bij het inschakelen van een (contra-)expert. Daarbij zullen de regelingen in het straf-, privaat- en bestuursrecht voor de mogelijke vergoeding van kosten (achteraf) in kaart worden gebracht en zal worden bezien of deze regelingen voldoen aan het recht op equality of arms. Naast een juridische analyse zal de problematiek ook worden beschouwd vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2024
AA20240272

juni 1992

Katern 43: Mensenrechten

J. van der Velde

Kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

I.M. Abels

Artikel waarin wordt ingegaan op de nieuwe 'Wet deskundige in strafzaken'. Door de opname van een aparte titel in het Wetboek van Strafvordering wordt de positie van de deskundige verduidelijkt. In het artikel wordt ingegaan op deskundigenregister, de kwaliteitseisen, College voor de gerechtelijk deskundige en de verantwoordelijkheid van de registers.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2009
AA20090585

Toont alle 7 resultaten