causaliteit

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

‘…’ en het recht: cricket

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op een geestig boekje van zijn Australische collega hoogleraar Fraser over de overeenkomsten tussen cricket en recht.

Opinie | Column
november 2008
AA20080789

Causaliteit (Digitaal boek)

Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail De rol en betekenis van causaliteit in diverse rechtsgebieden beschreven. Regelmatig wordt daarbij een vergelijking gemaakt met buitenlandse rechtsstelsels en het Unierecht.

9789070094133 - 28-07-2017

Causaliteitsproblemen bij toxische schadeveroorzaking

De onbepaalbaarheid van daders en gelaedeerden

J.M. Auping

In geval van schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad, dient voor het civielrechtelijke recht op vergoeding daarvan onder andere voldaan te zijn aan het vereiste dat er causaal verband is tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade. In het NBW wordt voor het aantonen van causaal verband de bewijslast omgedraaid als sprake is van schade die het gevolg kan zijn van twee of meer gebeurtenissen en waarvan vaststaat dat deze door ten minste één van die gebeurtenissen is ontstaan, terwijl niet vaststaat door welke. Een omkering van de bewijslast kan echter ook bepleit worden als sprake is van een gebeurtenis die een verhoogde kans op schade voor een groep personen tot gevolg heeft, doch waarbij niet vaststaat wie uit die groep door die gebeurtenis schade heeft geleden. Dergelijke bewijsnood manifesteert zich vooral wanneer schade wordt veroorzaakt door toxische middelen, de zogeheten toxische schadeveroorzaking.Het specifieke karakter van deze schadesoort vestigt de aandacht op de problemen die kunnen ontstaan bij het aantonen van het causale verband. Deze hebben te maken met de onbepaalbaarheid van enerzijds de daders en ander¬zijds de gelaedeerden.Aan de hand van twee casus uit het Ameri¬kaanse recht wordt in dit artikel de problematiek voor het Nederlandse recht behandeld. De casus van Sindell v. Abbott Laboratories toont de bewijsproblemen wanneer de daders moei¬lijk te bepalen zijn.

Verdieping | Studentartikel
december 1990
AA19900929

De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht

Over onrechtmatigheid, causaliteit, relativiteit en redelijke toerekening in het algemene civiele recht en het besluitenaansprakelijkheidsrecht

P.A. Fruytier

Op 9 november 2021 promoveerde Philip Fruytier in Nijmegen op zijn proefschrift De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht, dat hij schreef onder begeleiding van promotoren Roel Schutgens en Carla Klaassen. Op uitnodiging van de redactie van Ars Aequi bespreekt hij in dit artikel de belangrijkste thema’s en conclusies van dat proefschrift.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2022
AA20220331

De methode van het materiële strafrecht

N. Rozemond

Post thumbnail De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) verduidelijkt aan de hand van de casuïstiek.

9789069169453 - 20-05-2011

De methode van het materiële strafrecht (Digitaal boek)

N. Rozemond

Post thumbnail De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) verduidelijkt aan de hand van de casuïstiek.

9789069169453 - 20-05-2011

De relativiteit van de toelating als vluchteling

S.D. Lindenbergh

Hoge Raad 13 april 2007, nr. C06/081HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ8751, LJN: AZ8751, RvdW 2007, 397 (Staat/Y) In deze annotatie komt aan de orde hoe de Hoge Raad heeft geoordeeld over de relativiteitsleer bij een geschonden norm over toelating tot Nederland en het daardoor mislopen van inkomsten. De annotator gaat in op de verschillende aspecten van de relativiteitsleer en bespreekt de achtergronden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2007
AA20070777

De United Nations Compensation Commission

Een stap vooruit in het internationale staatsaansprakelijkheidsrecht?

L. van Zoelen

Inmiddels is het meer dan vijf jaar geleden dat de Golfoorlog na ingrijpen van de Verenigde Naties (VN) tot een einde kwam. De schade die in die oorlog werd toegebracht, is enorm. Minder bekend is dat de slachtoffers van de Golfoorlog — en hier betreft het zowel natuurlijke personen als nationale en internationale rechtspersonen — een schadevergoeding van Irak kunnen ontvangen via de United Nations Compensation Commission (UNCC). Deze Commissie is speciaal door de Veiligheidsraad (VR) opgericht om schadevergoedingen toe te kennen uit het United Nations Compensation Fund (UNCF). Opmerkelijk is dat deze Commissie die de claims beoordeelt tevens bevoegd is om, voorzover de VR daarin niet heeft voorzien, de aansprakelijkheid van Irak en de schadevergoedingsprocedure zelf nader te regelen. In welke mate verschillen de UNCC-regels en die van de VR van het traditionele staatsaansprakelijkheidsrecht en in hoeverre kan de inhoud ervan bijdragen aan een verbetering van het traditionele internationale aansprakelijkheidsrecht?

Verdieping | Studentartikel
december 1996
AA19960738

december 2006

katern 101: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

juni 1994

Katern 51: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, R. Teijl

maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

december 1998

Katern 69: Verzekeringsrecht

A. Blom

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond